แนวข้อสอบนายทหารสถานภาพข้อมูล(วทบ.คอมพิวเตอร์) กองทัพอากาศ

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » หนังสือทั่วไป

แนวข้อสอบนายทหารสถานภาพข้อมูล(วทบ.คอมพิวเตอร์) กองทัพอากาศ
1. ข้อใดหมายถึงยุคคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 1
ก. ใช้หลอดสูญญากาศ ข. ใช้ทรานซิสเตอร์
ค. คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง และเพื่อใคร ง. ใช้วงจรแบบไอซี
จ. เริ่มพัฒนาเป็น Microprocessor
ตอบ ก. ใช้หลอดสูญญากาศ
2. ข้อใดหมายถึงยุคคอมพิวเตอร์ยุคที่ 3
ก. ใช้ทรานซิสเตอร์ ข. คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง
ค. ใช้วงจรแบบไอซี ง. เริ่มพัฒนาเป็น Microprocessor
จ. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. ใช้ทรานซิสเตอร์
3. Notebook จัดอยู่ในคอมพิวเตอร์ประเภทใด
ก. Server Computer ข. Microcomputer
ค. Super Computer ง. Minicomputer
จ. Mainframe Computer
ตอบ ง. Minicomputer
4. ข้อใดถูกต้อง
ก. มินิคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูง ราคาแพงมาก เช่น การพยากรณ์อากาศ
ข. Desktop Computer คือ คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา
ค. Pen Computer เป็นคอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้ปากกาเป็นอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล เขียนข้อมูลบนหน้าจอ
ง. ฮาร์ดแวร์ เป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบเป็นตัวเครื่อง ทั้งหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ และหน่วยแสดงผล
จ. ถูกทั้งข้อ ค และ ง
ตอบ ง. ฮาร์ดแวร์ เป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบเป็นตัวเครื่อง ทั้งหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ และหน่วยแสดงผล
5. ข้อใดคือหน้าที่ข้อหน่วยควบคุม (Control Unit)
ก. ทำหน้าที่คำนวณทางคณิศาสตร์
ข. ทำหน้าที่ประมวลผลคำ
ค. ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานคอมพิวเตอร์
ง. ทำหน้าที่ควบคุมการทำการประมวลผล
จ. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ง. ทำหน้าที่ควบคุมการทำการประมวลผล
6. Seconddary Storage หมายถึงข้อใด
ก. หน่วยความจำแบบแรม ข. หน่วยความจำแบบรอม
ค. หน่วยความจำหลัก ง. หน่วยความจำรอง
จ. หน่วยความจำเสมือน
ตอบ ง. หน่วยความจำรอง
7. ข้อใดคือภาษาเครื่อง
ก. Machine Language ข. Assembly Language
ค. BASIC ง. PASCAL
จ. COBOL
ตอบ ก. Machine Language
8. ข้อใดเป็นโปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาเครื่อง
ก. Machine Language ข. Assembly Language
ค. BASIC ง. Compiler
จ. COBOL
ตอบ ข. Assembly Language
9. Process หมายถึงข้อใด
ก. ส่วนของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนั้น
ข. แฟ้มงานต่าง ๆ โดยมีหน้าที่จัดการงานต่าง ๆ
ค. กระบวนการประมวลผล
ง. ทำหน้าที่ดำเนินเพื่อให้บริการ ต่าง ๆ
จ. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ก. ส่วนของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนั้น
10. ระบบปฏิบัติการคืออะไร
ก. โปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเป็นระบบ
ข. ระบบที่ทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์
ค. ระบบที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้น
ง. โปรแกรมที่เป็นตัวกลางทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ ข. ระบบที่ทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์
11. ข้อใดหมายถึงระบบมัลติโปรเซสเซอร์ (Multiprocessor Syetem)
ก. ระบบที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ หลาย ๆ เครื่องเข้าด้วยกัน
ข. ระบบที่มีตัวประมวลผลหรือ CPU หลายตัวอยู่ในเครื่องเดียวกันใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
ค. เป็นระบบที่เป็นจุดกำเนิดของระบบปฏิบัติการ
ง. ระบบการทำงานเหมือนเครื่องจักร
จ. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ก. ระบบที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ หลาย ๆ เครื่องเข้าด้วยกัน
12. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของระบบปฏิบัติการในการการจัดการโปรเซส
ก. สร้างและลบโปรเซสของระบบและของผู้ใช้
ข. การหยุดและทำโปรเซสต่อไป
ค. การจัดเตรียมกลไกสำหรับการติดต่อสื่อสารโปรเซส
ง. การจัดเตรียมกลไกการแก้ไข Deadleck (การล็อก)
จ. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. สร้างและลบโปรเซสของระบบและของผู้ใช้
13. ข้อใดไม่ใช่สถานะของโปรเซส
ก.สถานะทำงาน ข. สถานะพร้อม
ค. สถานะประมวลผล ง. สถานะติดขัด
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ ง. สถานะติดขัด
14. สถานะของโปรเซสที่ครอง CPU คือสถานะใด
ก. Running ข. Ready
ค. Blocked ง. Processing
จ. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ตอบ ง. Processing
15. โปรเซสที่กำลังรอใช้งานอุปกรณ์ที่ยังไม่ว่าง คือ โปรเซสสถานะใด
ก.Running ข. Ready
ค.Blocked ง. Processing
จ. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ตอบ จ. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
16. ข้อใดหมายถึงการจัดลำดับงานแบบระยะยาว
ก. เป็นการจัดการทำงานแบบแบทซ์
ข. จะดำเนินงานในสถานะที่พร้อมและให้สามารถทำงานให้ได้มากที่สุด
ค. จัดลำดับงานแบบพื้นฐานที่สุดที่ง่ายที่สุดเพื่อพิจารณาโปรเซสเข้าทำงาน
ง. คล้ายการจัดลำดับงานแบบมาก่อนเข้ารับบริการก่อน
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

จำหน่ายเอกสารข้อสอบเข้ารับราชการในกองกองทัพอากาศ 2556 ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ทุกวิชาที่ใช้สอบ
ทหารสถานภาพข้อมูล(วทบ.คอมพิวเตอร์)
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป
- แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การทหาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
- ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ _อัตนัย
- แนวข้อสอบ การออกแบบระบบฐานข้อมูล (อัตานัย)
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
- แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย
- แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย
- ภาพถ่ายทางอากาศ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ภาษาไทย + VCD ติวคณิตศาสตร์ ราคา 679 บาท


 


ราคา: 399 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: พงษ์ศักดิ์ คำแก้วอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0897101875IP Address: 223.205.234.190ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]