หาหนังสือสอบของ กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » เรียนพิเศษ

หาหนังสือสอบของ กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด
หาหนังสือสอบของ กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน


1. การพัสดุ หมายถึงความว่าอย่างไร


ก. การซื้อ การจ้าง ข. การจ้างที่ปรึกษา


ค. การจ้างออกแบบ ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


2. ข้อใดไม่ใช่การจ้างตามระเบียบพัสดุ


ก. การจ้างทำของ ข. การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง


ค. การจ้างแรงงาน ง. การจ้างเหมาบริการ


ตอบ ค. การจ้างแรงงาน


3. เงินงบประมาณ หมายความถึงข้อใด


ก. เงินงบประมาณประจำปี ข. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม


ค. เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ


ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.


ตอบ ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.


4. ตามระเบียบพัสดุ “อาคาร” หมายความถึงข้อใด


ก. โรงเรือน ข. สนามกีฬา


ค. หอถังน้ำ ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


5. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามความหมายในระเบียบพัสดุ


ก. กระทรวง ข. รัฐวิสาหกิจ


ค. จังหวัด ง. กรม


ตอบ ข. รัฐวิสาหกิจ


6. ตามระเบียบพัสดุคำว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึงหัวหน้าหน่วยงานระดับใด


ก. กรม ข. กอง


ค. แผนก ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ข. กรม


7. โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ หมายความว่าอย่างไร


ก. โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9001


ข. โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9002


ค. โรงงานที่ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส ไอ


ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


8. การมีส่วนได้เสียในกรณีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายถึงอย่างไร


ก. การมีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร ข. การมีความสัมพันธ์ในเชิงทุน


ค. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


9. ข้อใดเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภค


ก. การสร้างถนน ข. งานซ่อมแซมถนน


ค. งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ค. งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร


10. โทษขั้นต่ำสำหรับความผิดทางวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และการกระทำเป็นเหตุให้


ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง คือข้อใด


ก. ภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินเดือน


ค. ลดขั้นเงินเดือน ง. ให้ออก


ตอบ ข. ตัดเงินเดือน


11. “กวพ.” หมายความถึงข้อใด


ก. คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ ข. คณะกรรมการควบคุมผู้ประกอบการวิชาชีพ


ค. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการพัสดุ ง. คณะกรรมการว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ


ตอบ ก. คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ


12. ข้อใดไม่ใช่หลักในการจัดหาพัสดุ


ก. จัดหาได้ให้ราคาถูกที่สุด ข. เปิดเผย


ค. โปร่งใส ง. ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม


ตอบ ก. จัดหาได้ให้ราคาถูกที่สุด


13. ข้อใดไม่ใช่เอกสารที่กำหนดเป็นอย่างน้อยซึ่งให้ต้องยื่น ในกรณีการยื่นเสนอราคาของนิติบุคคล


ก. การบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข. หนังสือบริคณห์สนธิ


ค. หนังสือรับรองผลงาน ง. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล


ตอบ ค. หนังสือรับรองผลงาน


14. กรณีผู้เสนอราคาถูกตัดรายชื่อจากการเป็นผู้เสนอเพราะเหตุที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมีสิทธิอุทธรณ์


คำสั่งดังกล่าวต่อใคร


ก. ปลัดกระทรวง ข. หัวหน้าส่วนราชการที่ซื้อหรือจ้างนั้น


ค. ประธานกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างในการซื้อการจ้างคราวนั้น ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ก. ปลัดกระทรวง


15. กรณีมีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา ปรากฏขึ้นก่อนหรือขณะเปิดซองให้เจ้าหน้าที่


ดำเนินการอย่างไร


ก. ตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้น ข. ยกเลิกการเปิดซองสอบราคา


ค. แจ้งเวียนชื่อผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ก. ตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้น


16. กรณีที่ผู้เสนอราคาอยู่ระหว่างการรับรองระบบคุณภาพ ได้ยื่นเสนอราคา ผู้เสนอราคานั้นต้องได้รับ


การรับรองภายในกี่วัน นับจากวันถัดจากวันเสนอราคาจึงจะถือเป็นอันใช้ได้


ก. 10 วัน ข. 15 วัน


ค. 30 วัน ง. ไม่มีสิทธิยื่นเสนอราคา


ตอบ ก. 10 วัน


17. การซื้อตามระเบียบพัสดุ มีกี่วิธี


ก. 3 วิธี ข. 4 วิธี


ค. 5 วิธี ง. 6 วิธี


ตอบ ง. 6 วิธี


18. การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งราคาไม่เกินวงเงินเท่าไร


ก. 5,000 บาท ข. 50,000 บาท


ค. 70,000 บาท ง. 100,000 บาท


ตอบ ง. 100,000 บาท


19. กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการซื้อไปก่อนขออนุมัติ วงเงินในการจัดซื้อครั้งนี้


ต้องไม่เกินเท่าไร


ก. 500 บาท ข. 1,000 บาท


ค. 5,000 บาท ง. 10,000 บาท


ตอบ ง. 10,000 บาท


20. การทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างของส่วนราชการอย่างน้อย


ต้องกระทำทุกรอบระยะเวลากี่ปี


ก. 1 ปี ข. 2 ปี


ค. 3 ปี ง. 5 ปี


ตอบ ค. 3 ปี


21. ข้อใดถูกสำหรับแบบของความตกลงระหว่างส่วนราชการกับผู้ขายในการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา


ก. ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ข. ทำเป็นแบบสัญญา


ค. ออกใบสั่งซื้อ ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


22. การจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกินวงเงินเท่าไร


ก. 100,000 บาท ข. 200,000 บาท


ค. 1,000,000 บาท ง. 2,000,000 บาท


ตอบ ง. 2,000,000 บาท


23. การเผยแพร่ประกาศสอบราคาในประเทศต้องกระทำไม่น้อยกว่ากี่วันก่อนวันเปิดซอง


ก. 10 วัน ข. 20 วัน


ค. 30 วัน ง. 45 วัน


ตอบ ก. 10 วัน


24. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา


ก. ชี้แจงรายละเอียดของงานเพิ่มเติม ข. เปิดซองใบเสนอราคา


ค. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ง. พิจารณาคัดเลือก


ตอบ ก. ชี้แจงรายละเอียดของงานเพิ่มเติม


25. กรณีการจัดหาที่ผู้เสนอราคารายต่ำสุดเสนอเกินวงเงินงบประมาณ จำนวนเงินที่เกินนั้นต้องไม่เกินร้อยละ


เท่าใดของวงเงินงบประมาณถึงจะดำเนินการต่อไปได้


ก. ร้อยละ 10 ข. ร้อยละ 15


ค. ร้อยละ 20 ง. ร้อยละ 25


ตอบ ก. ร้อยละ 10


26. การจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งมีราคาเกินกว่าเท่าไร


ก. 100,000 บาท ข. 200,000 บาท


ค. 1,000,000 บาท ง. 2,000,000 บาท


ตอบ ง. 2,000,000 บาท


27. ข้อใดมิใช่รายการที่กำหนดให้ลงไว้ในประกาศประกวดราคา


ก. รายการพัสดุที่จะซื้อ ข. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา


ค. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ ง. รายชื่อเจ้าหน้าที่รับซอง


ตอบ ง. รายชื่อเจ้าหน้าที่รับซอง


28. การประกาศประกวดราคาให้กระทำก่อนขายเอกสารไม่น้อยกว่ากี่วัน


ก. 7 วัน ข. 10 วัน ค. 15 วัน ง. 20 วัน


ตอบ ก. 7 วัน


29. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา


ก. ตรวจสอบหลักประกันของ ข. รับเอกสารหลักฐานตามบัญชีรายการเอกสาร


ค. เปิดซองใบเสนอราคา ง. พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา


ตอบ ง. พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา


30. การดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในข้อใดไม่ถูกต้อง


ก. พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เสนอราคารายที่เสนอรายละเอียดผิดพลาดเล็กน้อย


ข. ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญให้ตรงกับประกาศประกวดราคา


ค. ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่เสนอรายละเอียดต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนด


ง. จัดให้มีการเสนอราคาใหม่เนื่องจากผู้เสนอราคาต่ำเสนอราคาเท่ากัน


ตอบ ข. ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญให้ตรงกับประกาศประกวดราคา


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยกับการพัฒนาชุมชน
- แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 2555-2559
- ข้อมูลเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
- สิทธิประโยชน์แสวัสดิการของข้าราชการ
- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

- รวมแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราช
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
- ถามตอบข้อสอบนักพัสดุ
- สรุประเบียบว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา


ราคา: 399 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: parinya suphoอีเมล์: 
โทรศัพย์: รมณียาคอนโดทาวน์ สะพานใหม่ดอนเมือง พหลโยธิน 10220IP Address: 110.49.235.149

คำค้น:  ข้อสอบ พัฒนา ชุมชน ล่าสุด |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]