ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาค ก. การบริหารส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2556 แนวข้อสอบ อบต.2556

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » เรียนพิเศษ

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาค ก. การบริหารส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2556 แนวข้อสอบ อบต.2556
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาค ก. การบริหารส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2556 แนวข้อสอบ อบต.2556

เนื้อหาประกอบด้วย

แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2551
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบัยบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
แนวข้อสอบพรบ.เทศบาล พ.ศ.2552
แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ พ.ศ.2552
แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่
โทร 0879281262

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 300 บาท

สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 117-286316-0 นาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี บางนา-ตราด
ชื่อบัญชี\'คุณวีรชัย เวินเมาหา\' ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ veerachai_online@hotmail.com, veerachai.online4u@gmail.com
http://www.sheet.myreadyweb.com
http://www.facebook.com วีรชัย เวินเมาหา

1. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้ง ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
ข. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านในตำบลนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือนจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง Update!! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น
ค. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
ง. ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555

2. ข้อใดคือรายได้ของสภาตำบล
ก. เงินอุดหนุนและรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
ข. เงินจากการเก็บภาษีโรงเรือน Update!! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น
ค. เงินจากอุดหนุนหน่วยงานภาคเอกชน
ง. ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555

3. กระทรวงใดทำหน้าที่ออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณการรักษาทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมา ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ก. กระทรวงการคลัง
ข. กระทรวงมหาดไทย Update!! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น
ค. กระทรวงพลังงาน
ง. กระทรวงกลาโหม แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555

4. ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ก. สมาชิก อบต. ที่ได้รับเลือก
ข. สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับเลือก
ค. กำนัน Update!! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น
ง. นายอำเภอ แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555

5. ใครเป็นประธานสภาตำบล
ก. สมาชิก อบต. ที่ได้รับเลือก
ข. สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับเลือก
ค. กำนัน
ง. นายอำเภอ แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555

6. เงินค่าตอบแทนประธานสภาตำบล รองประธานสภาตำบล ให้ทำตามกฎหมายใด
ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ข. ระเบียบกระทรวงการคลัง Update!! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น
ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ง. ประกาศสภาตำบล แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555

7. งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีของสภาตำบลให้ทำเป็นอะไร
ก. ญัตติ Update!! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น
ข. ข้อบัญญัติ
ค. ข้อบังคับ
ง. ระเบียบ แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555

8. การจัดตั้ง อบต. ต้องมีเงินรายได้เฉลี่ย 3 ปีไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก. 100,000 บาท
ข. 150,000 บาท Update!! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น
ค. 130,000 บาท
ง. 1,500,000 บาท แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555

9. การจัดตั้ง อบต. ให้ทำเป็นอะไร
ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ข. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ค. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
ง.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล แนวข้อสอบ อบต ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ อบต.2555 แนวข้อสอบ อบต พร้อมเฉลย 2555

10. หากปรากฎว่านายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. หรือรองประธานสภา อบต. กระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ บุคคลใดดำเนินการสอบสวนได้
1. นายอำเภอ Update!! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น
2. ผู้วาราชการจังหวัด
3. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น


 


ราคา: 300 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: วีรชัย ออนไลน์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 0879281262IP Address: 110.168.195.220

คำค้น:  ข้อสอบอบตพร้อมเฉลย | แนวข้อสอบอบตพร้อมเฉลย | ข้อสอบ อบต ภาค ก พร้อมเฉลย | ข้อสอบอบตภาคก | กระทรวงใดทำหน้าที่ออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณการรักษาทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์ส | สรุป พรบองค์การบริหารส่วนจังหวัด พศ2540 | อัพเดท แนว ข้อสอบ อบ ต | แนว ข้อสอบ การ บริหาร งาน บุคคล ท้องถิ่น | ตัวอย่าง ข้อสอบ ภาค ก พร บ | ข้อสอบ พรบ อบต พร้อมเฉลย |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]