แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (ปูนขาว), แคลเซียมคาร์บอเนต (หินปูนบด), ดินขาวสำหรับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (ดินขาว)

หน้าแรก » เครื่องมือ และ อุตสาหกรรม » วัสดุ / เคมีภัณฑ์

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (ปูนขาว), แคลเซียมคาร์บอเนต (หินปูนบด), ดินขาวสำหรับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (ดินขาว)
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด จำหน่าย เคมีภัณฑ์พื้นฐาน (Basic chemicals) ได้แก่
Basic Chemicals

Calcium Hydroxide (Ca[OH]2) แคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือปูนไฮเดรตไลม์ หรือ ปูนขาว
Calcium Carbonate (CaCO3) แคลเซียมคาร์บอเนต หินหินปูนบดละเอียด
Ferric Chloride 46% Solution เฟอร์ริคคลอไรด์ 46 %
Poly Aluminum Chloride 10% (PAC-Liquid) แพคน้ำเข้มข้น 10%
Poly Aluminum Chloride 30% (PAC-Powder) แพคผงเข้มข้น 30%
Sodium Hydroxide 50 % (NaOH-Solution) โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโซดาไฟน้ำ เข้มข้น 50%
Sodium Hydroxide 98 % ((NaOH-Flake) โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโซดาไฟเกล็ด เข้มข้น 98%
Sodium Bicarbonate (NaHCO3) โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต หรือ โซเดียมไบคาร์บอเนต
Sodium Carbonate (Na2CO3) โซเดียมคาร์บอเนต หรือโซดาแอชไลท์
Formalin สารละลายฟอร์มาลิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บจก. ไทยโพลีเคมิคอล
Tel 034 854 888
Fax 034 854 899
Mob 0800160016
www.thaipolychemicals.com
Email : info@thaipolychemicals.com

ปูนขาว (Hydrated lime: Ca(OH)2) และปูนไลม์ไฮดรอลิก ซึ่งอยู่ในรูปลักษณะต่างๆ กันทั้งทางเคมีและกายภาพ ส่วนหินปูน (Limestone) หมายถึงหิน
ชั้น หรือหินตะกอน ที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เป็นส่วนใหญ่ เมื่อนำหินปูนมาเผาจะได้
ปูนสุกที่มีขนาดต่างๆ ขึ้นกับชนิดหินปูน เตาเผาที่ใช้ และวิธีปฏิบัติต่อจากการเผา เมื่อนำปูนสุกมาทำ
ปฏิกิริยากับน้ำจะได้ คัลเซียมไฮดรอกไซด์ ส่วนที่เป็นผงแห้งก็คือปูนขาว และส่วนที่เป็นสารแขวนลอยก็คือ
น้ำปูนไลม์ (Milk of lime)
ปูนไลม์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายด้านเช่น ด้านการเกษตร ปูนไลม์ช่วยปรับค่าความ
เป็นกรด-ด่างในดิน ทำให้แบคทีเรียบางชนิดในดินเปลี่ยนไนโตรเจนให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ และช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ที่ให้โทษซึ่งชอบเจริญในดินกรด รวมทั้งช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วน
ไถพรวนได้ง่ายขึ้น มาตรฐานปูนไลม์ที่ใช้ในการเกษตรคือ มอก. 223-2520 เรื่องวัสดุพวกปูนไลม์เพื่อการ
เกษตร ด้านการบำบัดน้ำ ช่วยแก้น้ำกระด้าง โดยปูนไลม์เข้าไปทำปฏิกิริยากับสารเคมี ที่เป็นสาเหตุให้เกิด
น้ำกระด้าง กลายเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำตกตะกอนออกมา ตามสมการดังนี้ กรณีน้ำกระด้างชั่วคราวที่เกิด
จากไบคาร์บอเนตของแคลเซียมและแมกนีเซียม
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2 CaCO3 ตกตะกอน+ 2 H2O
Mg(HCO3)2 + 2 Ca(OH)2 = Mg(OH)2 ตกตะกอน + 2 CaCO3 ตกตะกอน+ 2 H2O
กรณีน้ำกระด้างถาวรที่เกิดจากสารประกอบคลอไรด์ สารประกอบซัลเฟต และสารประกอบไนเตรตของ
แคลเซียมและแมกนีเซียม
MgCl2 + Ca(OH)2 = 2 Mg(OH)2 ตกตะกอน+ CaCl2
CaCl2+ Na2CO3 (Soda ash) = CaCO3 ตกตะกอน+ 2 NaCl
อุตสาหกรรมก่อสร้าง (Building and Construction) หินปูนและปูนไลม์นำไปใช้ในการก่อสร้าง
โดยตรงเช่น การสร้างถนน ใช้เป็นสารตัวเติมในยางแอสฟัลต์สำหรับราดถนน ใช้ผสมทราย ทำปูนฉาบ ปูน
สอสำหรับงานก่อ ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ มีมาตรฐานกำหนดคุณสมบัติของปูนไลม์ที่ใช้อยู่หลายมาตร
ฐานทั้งในและต่างประเทศเช่น มอก. 241-2520 ปูนไลม์เพื่อการก่อสร้าง British Standard 890-1972 เรื่อง
Specification for Building Limes
อุตสาหกรรมกระดาษ ปูนไลม์ใช้ในการผลิตสารที่ใช้ในการผลิต เช่น ใช้ผลิต Sodium hydroxide
(โชดาไฟ) ที่ใช้ในกระบวนการย่อย ใช้ผลิตสารฟอกขาว (Bleaching liquor) โดยเติมคลอรีนผสมกับน้ำปูน
ไลม์ ใช้ผลิต Satin White โดยผสม Aluminium sulfate กับน้ำปูนไลม์ และใช้ผลิต Precipitated chalk
หรือ Precipitated calcium carbonate (PPC) ที่ใช้เคลือบกระดาษ โดยการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เข้าไปในน้ำปูนไลม์
อุตสาหกรรมเคมี ปูนไลม์ถูกใช้ในกระบวนการผลิตสารเคมีหลายชนิด เช่น โซดาไฟ (Sodium
hydroxide) จาก Lime-soda process โดยปูนไลม์ทำปฏิกิริยากับโซดาแอช (Sodium carbonate) ได้
โซดาไฟและแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดตกตะกอน แคลเซียมคาร์ไบด์ได้จากการผสมปูนขาวกับถ่านโค๊กแล้ว
ให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 2000oC การทำให้กรดซิตริกบริสุทธิ์ขึ้น โดยเติมปูนขาวในสารละลายกรด
ซิตริกที่กรองแล้ว ทำให้ Calcium citrate ตกตะกอนออกมา นำตะกอนนั้นไปทำปฏิกิริยากับ Sulfuric acid
อีกทีหนึ่ง ผลิตโซดาแอช (Sodium carbonate) ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในอุตสากรรมการผลิตแก้ว สบู่ สิ่งทอ และ
สารเคมี โดย Solvay or Ammonia-soda process
อุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอาง ปูนไลม์เข้าไปมีบทบาททั้งทางตรงและทางอ้อม ใช้ปูน
ขาวดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ผักและผลไม้สดปล่อยออกมา เพื่อยืดอายุการเก็บ การผลิตน้ำตาล เติม
น้ำปูนไลม์ลงในน้ำเชื่อม เพื่อสะเทินกรด ทำให้สิ่งเจือปนที่ละลายในน้ำเชื่อมตกตะกอน ใช้ผลิตสารที่ใช้เติม
ในผลิตภัณฑ์ เช่น Calcium phosphate ที่เป็น food additive Calcium lactate, Calcium mandelate ที่ใช้
ผลิตยา ปูนไลม์ที่ใช้ต้องมีความบริสุทธิ์สูง ตามมาตรฐานที่กำหนดเช่น British Pharmacopoeia
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ต้องใช้ปูนไลม์ที่มีความบริสุทธิ์สูง เป็นตัวช่วยดึงสารเจือปน
ต่างๆ เพื่อผลิตเหล็กคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ปูนไลม์เข้าไปเกี่ยวข้องเช่น ปูนไลม์เป็น
สาร intermediates ในการผลิตสีย้อม เป็นสารตัวเติมในอุตสาหกรรมยาง เซรามิกส์ เป็นต้น


   


ราคา: 034 854888ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: บจก.ไทยโพลีเคมิคอลอีเมล์: 
โทรศัพย์: 034 854 888IP Address: 49.49.127.93

คำค้น:  แคลเซียมคลอไรด์Cacl2 | โรงงาน calcium carbonate ในประเทศไทย | แคลเซียมคาร์บอเนต ปูนขาว | ละลาย pac 10 แล้วตกตะกอน | แคลเซียมคาร์บอเนต ไลท์ | ปุูนหินคาร์บอนเนต | บริษัท ผลิตสารเคลือบกระดาษจากหินแคลเซียมคาร์บอเนต | โรงบดหินแคลเซี่ยม | แคลเซียมคาร์บอเนต หินปูนสาร | ผลิตสารเคลือบผิวกระดาษจากแคลเซียมคาร์บอเนต |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]