ทัวร์ยุโรป เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ เดินทางเดือน ม.ค. - ก.พ. 56

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ เดินทางเดือน ม.ค. - ก.พ. 56
ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ http://www.utravel.in.th
ทัวร์เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์
เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่ม เบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์กกลางหุบเขาอันสวยงาม เข้าชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่าที่เมืองไฮเดลเบิร์กและเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมนี ตะลึงกับความยิ่งใหญ่และงดงามของ มหาวิหารโคโลญ ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัมดินแดนแห่งเสรีภาพ และพิเศษกับเมนูอาหารขึ้นชื่อ เมนูหอยแมลงภู่ที่เบลเยียม
และชิมขาหมูที่เยอรมัน

TOUR CODE : EU171303BZ
http://www.utravel.in.th/ยุโรป/ทัวร์ยุโรปตะวันออก.html
กำหนดการเดินทาง : 23 – 30 ม.ค. / 06 – 13 ก.พ. / 20-27 ก.พ. 27ก.พ. – 06 มี.ค.
D1. กรุงเทพฯ – บรัสเซลล์ D6. อัมสเตอร์ดัม – บรูกก์ - บรัสเซลส์
D2. บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก D7. บรัสเซลส์ – มุมไบ
D3. ลักเซมเบิร์ก– ไฮเดลเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต D8. กรุงเทพฯ
D4. แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญ
D5. โคโลญ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ –
อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ – มุมไบ
17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ P
โดยสายการบิน เจ๊ท แอร์เวย์ (Jet Airway) พบกับเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
20.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมุมไบ โดยเที่ยวบินที่ 9W 67

วันที่สองของการเดินทาง มุมไบ – บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก
00.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมุมไบ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง
03.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์โดยเที่ยวบินที่ 9W 228
07.50 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยมผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปีค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า จากนั้นนำท่านเข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นำชมและถ่ายรูปกับแมนิเกนพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตำนาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ แล้วเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น กระเป๋า KIPLING ผ้าลูกไม้ลายสวยงาม ช็อคโกแลต เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงลักเซมเบิร์ก(Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง ระยะทาง 213 กม.
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL LUXEMBOURG KIRCHBERG หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง ลักเซมเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี้ แล้วนำท่านชมย่านการค้าและแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า เดินชมทิวทัศน์ของปราสาทจากจุดต่างๆของเมืองได้อย่างสวยงาม จากนั้นนำเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสามสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate)ที่สร้างขึ้นโดยคำสั่งของพระเจ้า เฟเดอริก สร้างให้เป็นของขวัญวันเกิดแด่พระมเหสีอลิซาเบธ ซึ่งสร้างเสร็จภายในคืนเดียว ชมความยิ่งใหญ่ของ ถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร ระยะทาง 246 กม.
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย แล้วนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ นครแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี นำชมจัตุรัสโรเมอร์(Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 เชิญเดินเล่น ย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นนำสมัย ระยะทาง 88 กม.
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN FRANKFURT หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ท่าเรือแม่น้ำไรน์ระหว่างทางจะผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ผลิตไวน์ขาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมัน จนถึงที่ท่าเรือเซนต์กอร์ (St. Goar) นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น และปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ ผ่านบริเวณผาหินโลเรอไลย์ ( Loreley rock) ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าที่ลึกลับของเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นบริเวณนั้นและขึ้นฝั่งที่ ท่าเรือบ๊อพพาร์ด (Boppard) ระยะทาง 117 กม.
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย นำเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นำเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ เข้าชมมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี อิสระตามอัธยาศัยสำหรับการเลือกซื้อสินค้าใน ย่านเมืองเก่าบริเวณถนน Hohestrasse ถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมือง เช่น สินค้าตราตุ๊กตาคู่,น้ำหอมออดิโคโลญ 4711 เป็นต้น ระยะทาง 124 กม.
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BARCELO COLOGNE หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง โคโลญ – หมู่บ้านกังหันลม - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ และเมืองท่าสำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองที่มีสีสันทั้งกลางวันและกลางคืน ประชาชนมีอิสรเสรีภาพของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ มีลำคลองหลายสายตัดผ่านกลางเมืองอย่างที่สวยงาม ทั้งยังมีชื่อเสียงของเพชรที่มีคุณภาพดีแห่งหนึ่งของโลก รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ ชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก ระยะทาง 275 กม.
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นำเข้าชมสถานที่เจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง ฝีมือระดับเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “โคอินอร์” ของสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ จากนั้นถ่ายรูปกับจัตุรัสดัมสแควร์ ศูนย์กลางของเมืองที่มี อนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ จากนั้นเดินเที่ยวชมย่านจัตุรัสดัม สแควร์ แหล่งช้อปปิ้งกลางเมือง ระยะทาง 20 กม.
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL AMSTERDAM หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง อัมสเตอร์ดัม – บรูจจ์ - บรัสเซลส์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำเดินทางสู่เมือง บรูจจ์ (Brugge) ซึ่งเป็นเมืองริมชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศเบลเยียม ลักษณะของเมืองนี้ล้อมรอบด้วยคูเมืองสองชั้น และมี อาคาร โบสถ์ บ้านเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมแบบเฟลมมิช และแบบเรเนซองค์ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ระยะทาง 251 กม.
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย นำชมจัตุรัสใจกลางเมือง ( Market Square) หอระฆังเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานและมีประติมากรรมที่งดงาม ที่ชื่อว่า Madonna & Child ซึ่งเป็นประติมากรรมที่อยู่ภายในโบสถ์พระแม่มารี มีลักษณะเป็นหินอ่อนที่มีการแกะสลัก โดย ไมเคิลแอน เจโล ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลียน มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อทั้งช๊อคโกแลตหรือสินคาแฟชั่นนำสมัย จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์
ระยะทาง 98 กม.
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE BRUSSELS CENTER หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง บรัสเซลส์ – มุมไบ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงบรัสเซลส์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
10.05 น. ออกเดินทางกลับสู่มุมไบ โดยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบินที่ 9W 227
23.25 น. ถึงสนามบินมุมไบ นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ

วันที่แปดของการเดินทาง มุมไบ - กรุงเทพฯ
01.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบินที่ 9W 62
07.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
TOUR CODE : EU171303BZ
โปรแกรม : เบลเยี่ยม – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Jet Airways

กำหนดการเดินทาง 23 – 30 ม.ค. / 06 – 13 ก.พ. / 20-27 ก.พ. / 27 ก.พ. – 06 มี.ค.
อัตราค่าบริการ ม.ค. – ก.พ.
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน)..........................................ราคาท่านละ.....59,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน......................ราคาท่านละ.....59,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 1 ท่าน มีเตียงเสริม พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน......ราคาท่านละ.....59,900.-
พักห้องเดี่ยว......................................................................เพิ่มท่านละ.......9,500.-
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 5 ข้อ
หมายเหตุ 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 25 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท โดย เงื่อนไขกรมธรรม์ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละบริษัท)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น
10. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
11. ค่ายกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋า)
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย
เงื่อนไขการจอง
วางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
3. กรณีที่ท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ เดินทางไปเที่ยวกับคณะทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบใดๆ หากท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกประเทศ ในทุกรณี
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 20,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว (ใช้เวลาขอ วีซ่าไม่ต่ำกว่า 14 วันทำการ)
2. เนื่องจากการยื่นวีซ่า เป็นแบบกรุ๊ปคณะท่องเที่ยว ควรเตรียมเอกสารให้ครบตามที่บริษัทฯ กำหนดและควรเตรียมเอกสารให้ทันทีในกรณีที่เอกสารไม่ครบ เพื่อประโยชน์ในการขออนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ฯ
3. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ป และท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเองที่สถานทูต นั้นๆ โดยที่ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยดูแลท่านที่สถานทูตฯ
4. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯคืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผล วีซ่าออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
2. กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนอื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดิน
ทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย
การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (เยอรมนี) ใช้เวลายื่นประมาณ 14 วันทำการ
***ข้อกำหนดสำหรับการยื่นวีซ่าเชงเก้น ที่สถานทูตเยอรมนี แบบหมู่คณะ ท่านต้องเคยเดินทาง
เข้าประเทศเหล่านี้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี คือ
1.กลุ่มประเทศเชงเก้น 2.อเมริกา 3.แคนนาดา 4.ญี่ปุ่น 5.อังกฤษ และ 6.ออสเตรเลีย
หากท่านไม่เคยเดินทางหรือเคยเดินทางแล้วใน 6 ข้อนั้น แต่ผ่านมาเกิน 2 ปีแล้ว ท่านต้องยื่นขอ
วีซ่าเดี่ยวและมาแสดงตัวที่สถานทูต เท่านั้น
หมายเหตุ. วีซ่าแบบหมู่คณะต้องมีผู้ยื่นวีซ่า ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไปเท่านั้น
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่น วีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/สูติบัตร หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึง ณ เดือนปัจจุบัน) สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน หรือเพิ่ม หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (Bank Guarantee) ต้องยื่นขอจากทางธนาคาร โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 3 วัน (สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี)
5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่
6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนของบิดาร/มารดา กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นต้น
7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
8. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)
9. เอกสารที่เป็นสำเนาต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

*************************************************************
ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ Website : http://www.utravel.in.th
เปิดประตูสู่โลกกว้าง อบอุ่นทุกเส้นทาง ไปกับ ยู แทรเวล วาเคชั่นส์
เราสรรหารายการท่องเที่ยว เพื่อวันหยุดอันมีค่าของท่าน
TAT License Number 11/07022 TTAA License Number 836
ในเครือ ยู. กรุ๊ป Hot Line : 081-816 4332
โทร. 02-4282114 , 02-8720522 แฟกซ์ 02-4282125
Email : u.travel@hotmail.com , u_travel@hotmail.com


   
   


ราคา: ราคาเริ่มต้น 59,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-4282114 , 02-8720522 แฟกซ์ 02-4282125IP Address: 101.109.183.58

คำค้น:  ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ | ใบหย่า | bank guarantee หนังสือค้ำประกันความเสียหาย | สูติบัตรแพทย์หญิงนิธิวดีภู่เจริญยศ | ใบรับรองแพทย์พุทธมณฑล |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]