ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน สงกรานต์ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เดินทาง 11–15 เมษายน 2556

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน สงกรานต์ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เดินทาง 11–15 เมษายน 2556
ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ http://www.utravel.in.th
ไต้หวัน.. 5 วัน 4 คืน สงกรานต์ ฟาร์มชิงจิ้ง/ฟาร์มผลไม้จิงหย่ง/อุทยานเย่หลิว / พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง /ศูนย์ปะการังแดง/ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา /หมู่บ้านโบราณ FORMOSA/ ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 / นั่งรถไฟหัวจรวดสัมผัสความเร็ว 300 กม. ต่อ ชั่วโมง /หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค/ ร้านขายขนมเค้กสับปะรด / ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตดังแห่งเกาะไต้หวัน อาหารพิเศษ!! ภัตตาคาร 200 ล้าน / เสี่ยวหลงเปา /บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู
กำหนดการเดินทาง 11–15 เมษายน 2556 TOUR CODE : TW231503BZ
http://www.utravel.in.th/เอเชีย/ไต้หวัน.html

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มผลไม้จิงหย่ง-อาบน้ำแร่และ SPA OUT DOOR (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกว่ายน้ำ) หย่ง
05.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
07.10 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยเที่ยวบินที่ TG 634 บริการอาหารค่ำ ? บนเครื่องบิน
11.50 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ? บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร CITY SUITES LAVENDOR หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกวนซี เพื่อเที่ยวชมฟาร์มผักผลไม้จิงหย่ง ท่านจะได้ลิ้มลองน้ำผลไม้สดๆและชมผักผลไม้ปลอดสารพิษตามฤดูกาล ท่านสามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบ
ค่ำบริการอาหารค่ำ ? ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเชิญทุกท่านสัมผัสบรรยากาศอันผ่อนคลาย ในการอาบน้ำแร่ ภายในห้องพักทุกห้องของรีสอร์ท (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกว่ายน้ำด้วย)
พักที่? PEIKONG CREEK RESORT & SPA (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.pkvc.net

วันที่ 2 ผูหลี่–หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (นั่งกระเช้า) - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซำจั๋ง– วัดกวนอู -ฟาร์มชิงจิ้ง
เช้าบริการอาหารเช้า ? ณ โรงแรม หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า ให้เวลาท่านอิสระเล่นเครื่องเล่นที่มีอยู่มากมายในสวนสนุก เครื่องเล่นไฮไลท์ของที่นี่คือ UFO และยังมีเครื่องเล่นอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้สนุกกันอย่างเต็มอิ่ม และยังมีสวนดอกไม้ที่จัดอย่างสวยงามในสไตล์ยุโรป ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับสวนดอกไม้อย่างเต็มอิ่ม จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าไปทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งต้องข้ามภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบ และพบทิวทัศน์ชั้นสุดยอดของทะเลสาบสุริยันจันทราจากมุมสูง ซึ่งจะเห็นตัวทะเลสาบสุริยันจันทราได้เกือบทั้งทะเลสาบ
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ? ณ ภัตตาคาร (EINHAN) หลังรับประทานอาหาร
นำท่านล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ต่อมานำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดกวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
ค่ำบริการอาหารค่ำ ? ณ ภัตตาคาร (หลู่มามา) หลังอาหารให้ทุกท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก? โรงแรม CINGJING GARDEN RESORT (4 ดาว) หรือเทียบเท่า http://garden.nantou.com.tw/

วันที่ 3 ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ - ฟาร์มชิงจิ้ง– หมู่บ้านโบราณFORMOSA– ไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้าบริการอาหารเช้า ? ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเข้าสู่ วัดจงไถฉันซื่อ เป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจำภาคกลางของไต้หวัน เป็นวัดที่ผสมผสานระหว่างหลายๆนิกายเข้าด้วยกันท่านสามารถนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์หลายๆพระองค์ได้ที่นี่ และยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนถึง 1,000 ห้อง ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มที่เลี้ยงแกะและบริเวณชมวิว ที่บริเวณสนามหญ้าที่เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะยังมีเวทีสำหรับชมการแสดงตัดขนแกะโดยชาวนิวซีแลนด์ผู้ดูแลฟาร์มแห่งนี้ ในบริเวณฟาร์มเราสามารถสัมผัสแกะได้อย่างใกล้ชิดสภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี
เที่ยงบริการอาหารเที่ยง ? ณ ภัตตาคาร (ใช่จี้ ติ่มซำ) หลังอาหารนำทุกท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านโบราณ FORMOSA ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิต หมู่บ้านร้านค้าของชาวไต้หวันในสมัยโบราณ ยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารต่างในสมัยโบราณ หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองไทจง
ค่ำบริการอาหารค่ำ ? ณ ภัตตาคาร (ภัตตาคาร ดอยตุง) หลังอาหารค่ำนำทุกท่านไปอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรร ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจงเลยทีเดียวสมควรแก่เวลานำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก
? โรงแรม SPLENDOR INN HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า http://www.bbhotel.com.tw/

วันที่ 4ไทจง - ไทเป –หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค –พิพิธภัณฑ์กู้กง– ศูนย์ปะการังแดง –ตึกไทเป101ชมวิวชั้น89
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป หลังจากนั้นนำทุกท่านสู่ หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของ
หออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ? ณ ภัตตาคาร (ภัตตาคาร 200 ล้าน) จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ชมโบราณวัตถุล้ำค่าต่าง ๆ กว่า 620,000 ชิ้น ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี และได้รับการยกย่องติดอันดับหนึ่งในสี่ของโลก ซึ่งประธานาธิบดีเจียงไคเช็คได้นำมาจากประเทศจีน แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีน้ำตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี จากนั้นพาท่านชมอัญมณีที่ล้ำค่ามากๆ ของชาวไต้หวัน ณ ศูนย์ปะการังแดงหลังรับประทานอาหาร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ? ณ ภัตตาคาร (ติ่งไท่ฟง เสี่ยวหลงเปา) นำทุกท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 และพาท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในเพื่อ ชมวิวชั้น 89 และพบกับระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่า Damper เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชั้น 89 เพื่อคอยทำหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนม พักที่ ? โรงแรม COSMOS HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า http://www.cosmos- hotel.com.tw/

วันที่ 5 ไทเป –ร้านขายขนมเค้กสับปะรด-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานเหย่หลิว – แหล่งช้อปปิ้ง
ซีเหมืนติง– รถไฟหัวจรวด – สนามบินเกาหยวน - กรุงเทพ
เช้า บริการอาหารเช้า ? ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า หาซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านที่ ร้านขายขนมพายสับปะรด จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็ นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานเย่หลิว อุทยานแห่งนี้ ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเล และลทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างจุใจ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ? ณ ภัตตาคาร (ภัตตาคารซื่อเจี่ยเม่ย) หลังรับประทานอาหาร นำทุกท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง หรือ สยามสแควร์ไต้หวัน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำทุกท่านสู่เมืองเถาหยวนโดยรถไฟหัวจรวด สัมผัสกับรถไฟความเร็วสูง (เหมือนกับชินคันเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นรถไฟความร็วสูงแห่งที่สองของเอเซียได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2006 ที่ผ่านมานี้เองซึ่งมีความเร็วยาวถึง 300 กม./ชม. และมีความ ทันสมัยสะดวกสบายที่สุด (ได้สัมผัสความเร็วของรถไฟอย่างเต็มที่) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
20.30 น. อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 635
22.50 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************************************
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน และต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง
อัตราค่าบริการ TOUR CODE : TW231503BZ
กำหนดวันเดินทาง............ผู้ใหญ่ .......1 ผู้ใหญ่+1เด็ก.....2 ผู้ใหญ่+1......2ผู้ใหญ่+1เด็ก....พักเดี่ยวเพิ่ม
สงกรานต์ .....................พัก2ท่าน......(อายุ2-12ปี)........เด็กเสริมเตียง.....ไม่เสริมเตียง
11-15 เมษายน 2556......36,900.............36,900..............35,900.............34,900............6,000.-
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าทิปค่าคนขับรถ และมัคคุเทศก์มืออาชีพรวมกัน
7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
8. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตรานี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
การยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เอกสารในการทำวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ชุด
4. หนังสือรับรองการทำงานหรือใบจดทะเบียนการค้า หากเป็นเจ้าของกิจการ
5. หากเป็นนักศึกษาต้องขอหลักฐานการศึกษา, หลักฐานการงาน, และหลักฐานการเงินของผู้ปกครอง
6. หลักฐานการเงินจากธนาคารหรือสมุดบัญชีเงินฝาก ถ่ายเอกสาร ย้อนหลัง 6 เดือน (ปัจจุบัน)
7. กรณีเป็นเด็กที่เดินทางกับผู้ใหญ่จะต้องแนบทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา

*********************************************************

ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ Website : http://www.utravel.in.th
เปิดประตูสู่โลกกว้าง อบอุ่นทุกเส้นทาง ไปกับ ยู แทรเวล วาเคชั่นส์
เราสรรหารายการท่องเที่ยว เพื่อวันหยุดอันมีค่าของท่าน
TAT License Number 11/07022 TTAA License Number 836
ในเครือ ยู. กรุ๊ป Hot Line : 081-816 4332
โทร. 02-4282114 , 02-8720522 แฟกซ์ 02-4282125
Email : u.travel@hotmail.com , u_travel@hotmail.com


   
   


ราคา: ราคาเริ่มต้น 36,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์อีเมล์: 
โทรศัพย์: โทร. 02-428-2114 แฟกต์. 02-428-2125IP Address: 125.24.89.94

คำค้น:  เที่ยว ลาว เครื่องบิน สงกรานต์ | บิลเงินสดขนมเค้ก |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]