เที่ยวมรดกโลก "จางเจียเจี้ย" สถานที่ถ่ายหนัง "อวตาร" (TG) วันที่ 24-28 กพ.56

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

เที่ยวมรดกโลก "จางเจียเจี้ย" สถานที่ถ่ายหนัง "อวตาร" (TG) วันที่ 24-28 กพ.56
ทัวร์กวางเจา-จางเจียเจี้ย-เขาอวตาร 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2556

อาทิตย์ 24 กพ.56 (1) กรุงเทพฯ – กวางเจา – ฉางซา
0700 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับ
0920 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ TG 668
1330 น. ถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
• นำท่านสู่ เมืองกวางเจา ซึ่งเป็นเมืองเอกตั้งอยู่ภาคใต้ของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่อันลือชื่อมาแต่โบราณ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
• เดินทางไปยัง สถานีรถไฟ เพื่อนั่งรถไฟความเร็วสูง มีความเร็วประมาณ 352 กม/ชม. เดินทางสู่ เมืองฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน
• เข้าที่พัก ณ โรงแรม DOLTON GRAND SOURCE HOTEL หรือเทียบเท่า

จันทร์ 25 กพ.56 (2) ฉางซา – จางเจียเจี้ย – ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู – โชว์สุนัขจิ้งจอก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
• เดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลก อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ. 1992 อุดมด้วย ขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพรรณ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย • ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูง รายล้อมด้วย ยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้าที่เต็มไปด้วย สายหมอกที่ตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ
• ชมอัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
• นำท่านชม โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่างๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก ต้องพลัดพรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน ถือเป็นบทตำนานแห่งความรักที่น่ายกย่องยิ่งนัก
• เข้าที่พัก ณ โรงแรม JIN TIAN HOTEL หรือเทียบเท่า

อังคาร 26 กพ.56 (3) ภาพเขียนสิบลี้(รถราง) – อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้ว) – เขาอวตาร – สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง – เขาเทียนจื่อซาน ข สวนจอมพลเฮ่อหลง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
• นั่งรถรางไฟฟ้าเพื่อชม ภาพเขียน 10 ลี้ คือ ช่องเขาแคบๆ ด้านล่างของเทียนจื่อซานที่ถูกบีบด้วย ภูเขาและแท่งหินขนาดใหญ่ประมาณ 200 แท่ง เรียงรายเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วย ยอดเขารูปร่างแปลกตาเรียงรายกัน โดยมีลำธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขา ก่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงาม ราวกับภาพเขียน
• ขึ้นเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตร ซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลกและเร็วที่สุดในโลก
• เดินทางสู่ เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วย หมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดัง อวตาร ได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ ทิวทัศน์อันสวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย • นำท่านสู่ เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) เขตเอี๋ยนเจียเจี้ย มีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดวัดได้ 1,250 เมตร
• นำชม สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพล เฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้
• สู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
• เดินทางสู่ ร้านใบชา ชิมชาอวู่หลง และชาที่มีชื่อเสียง เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
• เข้าที่พัก ณ โรงแรม JIN TIAN HOTEL หรือเทียบเท่า

พุธ 27 กพ.56 (4) เขาเทียนเหมินซาน – หน้าผาภูเขา – ฉางซา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
• เดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที เป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย • นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
• เข้าที่พัก ณ โรงแรม DOLTON GRAND SOURCE HOTEL หรือเทียบเท่า

พฤหัส 28 กพ.56 (5) ฉางซา(รถไฟด่วน) – อนุสาวรีย์ 5 แพะ – เป่ยจิงลู่ – กวางเจา – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
• เดินทางไปยังสถานีรถไฟเพื่อนั่งรถไฟความเร็วสูง มีความเร็วประมาณ 352 กม/ชม. เดินทางกลับไปยัง เมืองกวางเจา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย • นำชม อนุสาวรีย์ 5 แพะ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเทพเจ้าที่ดลบันดาลให้เมืองกวางเจามีความเจริญอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรม
• นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเป่ยจิงลู่ ท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าแบรนเนมต่าง ๆ ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
• ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินไป่หวิน
2025 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 679
2245 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ - ราคาเดินทาง ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป
• ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 24,900.- บาท

อัตราค่าบริการรวม
1. ตั๋วกรุ๊ปสายการบินไทย ชั้นทัศนาจร BKK-CAN-BKK และ ภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิง
2. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน
4. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ายานพาหนะ ตั๋วรถไฟด่วน และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าน้ำหนักสัมภาระ ท่านละ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
7. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทางคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1 ล้านบาท
9. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

ดาวน์โหลดรายการทัวร์ : http://sdrv.ms/UA4et9
Fanpage : https://www.facebook.com/pages/The-Phoenix-Travel-Thailand/187874731273534?ref=hl


   


ราคา: 24,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: บริษัท เดอะฟีนิกส์ทราเวิล (ประเทศไทย) จำกัดอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-711-4338IP Address: 115.87.93.84

คำค้น:  สถานที่ถ่ายทำ อวตาร |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]