ทัวร์ ยุโรป :Europe Holiday Reroute (ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี) 8 วัน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) เดินทาง กุมภาพันธ์ - เมษายน 2556

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์ ยุโรป :Europe Holiday Reroute (ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี) 8 วัน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) เดินทาง กุมภาพันธ์ - เมษายน 2556
HMT-V001-EU9D-TG

ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน โดยสายการบินไทย (TG)
ปารีส-ดิจ็อง-ลูเซิร์น-ยอดเขาทิตลิส- มิลาน-เวนิส-ฟลอเร้นซ์-ปิซ่า-โรม

บริษัท แฮปปี้ เมลล์ ทราเวล จำกัด ขอนำท่านท่องเที่ยวยุโรปในเส้นทางยอดนิยมของ 3 ประเทศท่องเที่ยวชื่อดังในยุโรป ไปกับการบินไทย เริ่มจาก…
ปารีส เมืองที่โด่งดังทั้งเรื่องแฟชั่น สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เยือนแวร์ซายส์พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ ช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีจากร้านค้าปลอดภาษี
ดิจ็อง เมืองสำคัญของแคว้นเบอร์กันดี้ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส และเป็นพรมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศฝรั่งเศส
ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง สัมผัสกับความงามของยอดเขาทิทลิสที่สูงถึง 3,020 เมตร
มิลาน เมืองแห่งแฟชั่นชื่อดังของประเทศอิตาลี ชมความงามด้วยการถ่ายภาพกับมหาวิหารแห่งมิลาน และ ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลี
เวนิส เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี ชมเมืองอันงดงามและสุดแสนโรแมนติค
ฟลอเร้นซ์ เมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอแนสซองส์และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง
เก่า ที่ตั้งรูปปั้นเดวิดตัวจริง ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
ปิซ่า ชมหอเอนปิซ่า 1 ใน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
กรุงโรม นครหลวงแห่งอิตาลีที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ

กำหนดการเดินทาง 22 ก.พ. - 2 มี.ค.56 / 22-30 มี.ค. / 29 มี.ค. - 06 เม.ย.56 / 8-16 เม.ย.56

วันแรก กรุงเทพฯ
22.00น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย
เคาน์เตอร์ D7-12 เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันที่สอง ปารีส-หอไอเฟล-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-พระราชวังแวร์ซายส์ (ฝรั่งเศส)
00.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลล์ใน กรุงปารีส หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ
ตรวจรับสัมภาระ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านเดินทางสู่ หอไอเฟิล หนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของประเทศฝรั่งเศสโดยหอนี้จัดว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอนุสาวรีย์ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในปี 1889 และมีผู้เยี่ยมชมไม่ต่ำกว่าล้านคนในทุกๆ ปี ตั้งชื่อหอคอยนี้ตามวิศวกรมผู้สร้างคือ กุสตาฟ ไอเฟิล โดยมีความสูงถึง 324 เมตรหรือ 1,063 ฟุต นำท่าน ขึ้นหอไอเฟิล และชมทัศนียภาพรอบเมืองปารีส
นำท่านชมมหานครปารีสโดยรอบเริ่มจากบริเวณหน้าโรงเรียนการทหารและจัตุรัสทรอคาเดโร ชมประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน ณ.จัตุรัส ชาร์ลส เดอโกล์ล ถนนชองเอลิเซ่ที่โด่งดัง จัตุรัสคองคอร์ตที่ตั้งของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลักซอร์ในอียิปต์ โดมอินวาลิด สถานที่เก็บพระศพจักรพรรดินโปเลียน พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม (Notre Dame Cathedral) เป็นมหาวิหารสมัยโกธิค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีสเป็นมหาวิหารที่เรียกได้ว่าเป็นวัดที่สวยงามที่สุดในลักษณะโกธิคแบบฝรั่งเศส วัดนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดยเออแชน วียอเลต์ เลอ ดุค ผู้เป็นสถาปนิกคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1163 ระหว่างรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 7 สมควรแก่เวลนำท่านเดินทางสู่แวร์ซายส์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆมากมาย นำท่านชมภายในพร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ ทั้งในส่วนของกษัตริย์และพระราชินีรวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณอุทยานด้านหลังของพระราชวัง จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ปารีส จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าดิวตี้ฟรีคุณภาพเยี่ยมจากร้านค้าปลอดภาษีชื่อดังของปารีส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Pont de Sevres Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ปารีส-ดิจ็อง-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางจากปารีส สู่เมือง ดิจ็อง เมืองสำคัญทางการศึกษาอีกเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส ในแคว้นเบอร์กันดีและยังเป็นแหล่งปลูกองุ่นพันธ์ดีเพื่อทำไวน์รสดีอีกแหล่งหนึ่งของฝรั่งเศส (ใช้เวลาประมาณ 4.25 ชั่วโมง)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สู่แนวเทือกเขาสูงทุ่งหญ้าและทะเลสาบจนถึง เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Grand Europe Hotel หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ลูเซิร์น – แองเกิลเบิร์ก- ยอดเขาทิตลิส -มิลาน (อิตาลี)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านชมเมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งและเป็น ตากอากาศชื่อดังของสวิส และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านชม อนุสาวรีย์สิงโต อนุสรณ์สถานแห่งทหารรับจ้างสวิส ที่เฝ้าอารักขาพระราชวัง ตุย เลอรี ของฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และถูกประชาชนชาวฝรั่งเศสทำร้ายจนเสียชีวิตหมดทั้งกองร้อย ในช่วงการปฏิวัติครั้ง ใหญ่ของฝรั่งเศส นับเป็นเกียรติประวัติที่น่ายกย่องอนุสรณ์แห่งนี้จึงถูกจัดทำขึ้นและกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของลูเซิร์น อิสระให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่าและเป็นย่านช้อปปิ้งใหญ่ของลูเซิร์นอีกด้วย อย่าลืมไปถ่ายรูปกับทะเลสาบลูเซิร์นและสะพานคาเปลบรุค สะพานไม้อีกหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองนี้ จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ ฮอยเออร์, กุชชี่,โรเล็กซ์, โอเมก้า, ลองยิน,สว๊อท ฯลฯ) และมีร้านต่าง ๆ มากมาย อาทิ ร้านบุคเคอเรอร์, กุบเบอรลิน, เอ็มบาสซี่, ร้านของที่ระลึก อาทิ มีดพับทหารสวิส, ร้านช็อคโกแล็ต และร้านช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านสู่ เมือง แองเกิลเบิร์ก นำท่านสู่สถานีกระเช้าสู่ ยอดเขาทิตลิส ที่ท่านจะได้โอกาสสัมผัสกับกระเช้าไฟฟ้าที่หมุนรอบตัวเองไปด้วยในขณะที่เคลื่อนที่เพื่อท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ในแบบ 360 องศา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย ให้เวลาท่านเล่นหิมะ ถ่ายรูป ชื่นชมกับวิวสวยๆอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางลงจากเขา สมควรแก่เวลานำท่านข้ามพรมแดนจากแองเกิลเบิร์ก สู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)ให้ท่านถ่ายภาพและชมจุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์คือ ดูโอโม มหาวิหารแบบโกธิคที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สร้างในปี 1386 ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แล้วผ่านชม แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม หลังจากนั้นชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปปั้นของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดัง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Novotel Milano Nord Ca Granda Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า มิลาน-เวนิสเมสเตร้ - จัตุรัสซานมาร์โค (อิตาลี)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำ จากนั้น นำทานเดินท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี (ใช้เวลาประมาณ 3.50 ชั่วโมง)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อข้ามสู่ จัตุรัสเซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โค ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆของเมืองเวนิสที่มีคลองต่างๆมากมายนับร้อยแห่ง เชื่อมด้วยสะพานทอดข้ามก่วา 400 สะพาน นับเป็นบรรยากาศที่ไม่มีที่ใดเหมือนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ชมสะพานสะอื้นที่เชื่อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจชมวิหารเซนต์มาร์คที่งดงามด้วยการประดับด้วยโมเสคหลายล้านชิ้น เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอัลโตที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนลอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส ชมและเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่ออาทิ เครื่องแก้วเวนีเซีย หรือ หน้ากากเทศกาลคาร์นิวัล ท่านอาจใช้เวลานั่งจิบกาแฟตามร้านกาแฟที่ตั้งอยู่รอบจัตุรัสเซนต์มาร์คเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก ก่อนเดินทางข้ามกลับมาฝั่งแผ่นดินใหญ่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Russott Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่หก เวนิสเมสเตร้ –ฟลอเร้นซ์- ปิซ่า (อิตาลี)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ฟลอเร้นซ์ ในแคว้นทัสคานี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอแนสซองส์และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมืองเก่า (เขตเมืองเก่าปลอดการจราจร) รถจอดส่งคณะแล้วเริ่มเดินเที่ยวชมเมือง โดยเริ่มต้นจากด้านหน้าของแกลเลอเรีย อะคาเดมี (ปิดวันจันทร์) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รวบรวมภาพวาดระดับเยี่ยมของศิลปินชาวอิตาเลียน และยังเป็นที่ตั้งรูปปั้นเดวิดตัวจริงอีกด้วย ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อิสระให้ท่านเข้าสู่จัตุรัสของดูโอโม่หรือมหาวิหารซานตามาเรีย เดลฟิออเร ที่โดดเด่นด้วยยอดโดมที่กล่าวกันว่าใหญ่ที่สุดในโลก หอระฆังกัมปานีเลและวิหารประกอบพิธีรับศีลสุ่มที่มีประตูแห่งสวรรค์หรือ Paradise Door ถัดไปเป็นจัตุรัสซินญอเรีย ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองและเป็นที่ตั้งรูปั้นเดวิดของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษจึงได้มีการย้ายไป ใกล้กันเป็นพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี่ ที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าในยุคกลา ใกล้กันเป็นสะพานเวคคิดอ สะพานเก่าแก่แห่งแรกที่ข้ามแม่น้ำอาร์โน จากนั้นมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าประเภทเครื่องหนัง, กระเป๋าถือ, และสินค้าแฟชั่นช้ำนำของอิตาลี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง ปิซ่า อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศอิตาลี (ใช้เวลาประมาณ 1.30ชั่วโมง) นำท่านชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “หอเอนปิซ่า” ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจำเมือง แต่เพียงการเริ่มต้นของการสร้างถึงบริเวณชั้น 3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของวัตถุด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Idea Hotel Pisa หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด ปิซ่า – โรม (อิตาลี)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงโรม (ใช้เวลาประมาณ 5.20 ชั่วโมง) เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมเมืองและสถานที่ที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและนครวาติกัน มหาวิหารที่เป็นศูนย์กลางแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิคของโลก ชมรูปปั้นและจิตรกรรมอันล้ำค่าโดยฝีมือของจิตรกรเอกชื่อดังก้องโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย จากนั้นนำท่านชมภายในของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter Basilica) แห่งนครรัฐวาติกัน ที่งดงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์และยังได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา ชมรูปแกะสลักปิเอต้าที่พระแม่ประคองร่างพระเยซูหลังปลดลงจากไม้กางเขนผลงานชิ้นเอกของไมเคิล แองเจลโล หรือเสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นีนี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งล้ำค่าของประเทศอิตาลี ให้ท่านถ่ายรูปกับจัตุรัสหน้าวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ท่านอาจเคยเห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาสำคัญๆ ของคาทอลิค จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ น้ำพุเทรวี่ Trevi Foundtain ผลงานของมาสเตอร์พีซของนิโคลัส ซัลวี ที่มาของเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอะฟาวด์เท่น ที่โด่งดังในอดีต ซึ่งมีความงดงามนับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเยือนและโยนเหรียญเสี่ยงทายตามตำนานว่าจะได้กลับมากรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนำท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบริเวณย่านบันไดสเปน (Spanich Steps) แหล่งพบปะนัดพบของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียนยามว่างจนกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่โด่งดังของโรม เรียงรายไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมของอิตาลี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Idea Hotel Roma Z3 หรือเทียบเท่า

วันที่แปด โรม - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงโรม นำท่านชมภายนอกของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สิ่งก่อสร้างที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นสนามกีฬายักษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน ถ่ายภาพกับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ผ่านชมอนุเสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ลหรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันที่ย่าน โรมันฟอรั่มที่เปรียบเสมือนใจกลางเมืองหลวงในอดีต ผ่านชมสนามม้ากรีฑาเซอร์คัส แมกซิมุส จากนั้นนำท่านสู่นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินลีโอนาโดดาวินชี ในกรุงโรม
13.30 น. ออกเดินทางจากกรุงโรม โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ TG 945

วันที่เก้า มิลาน-กรุงเทพฯ
06.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าเดินทาง 22 ก.พ. - 2 มี.ค.56
22-30 มี.ค. / 29 มี.ค. - 06 เม.ย.56
ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ ท่านละ 79,900 42,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 75,900 42,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 72,900 39,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 69,900 36,900
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,300 8,300

อัตราค่าเดินทาง 8 - 16 เม.ย. 2556
ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ ท่านละ 86,900 47,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 82,900 47,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 80,900 45,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 76,900 42,900
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,300 9,300

หมายเหตุ
• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน กรณีมีผู้โดยสารไม่ถึง 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางหรืออัตราค่าเดินทาง
• ท่านที่ต้องการอยู่ต่อ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทัวร์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมในการแยกตั๋วกลับ ท่านละ 3,500 บาท โดยสามารถอยู่ต่อได้ 7 วันนับจากวันที่ที่ออกจากโรมเท่านั้น โดยท่านไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่เดินทางออกได้ และไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้เช่นกัน ท่านจะต้องยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง โดยตรวจสอบวันนัดหมายได้จากเวปไซด์ของตัวแทนยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้เดินทางเองและรายละเอียดของหนังสือเดินทาง กรณีท่านที่ไม่สะดวกในการนัดหมายด้วยตนเอง อาจจะให้บริษัททัวร์ดำเนินการนัดหมายแทนท่านได้ และเมื่อท่านได้วันนัดหมายแล้ว จะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ที่ตัวแทนสถานทูตอิตาลีด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการขอคำร้องวีซ่า (ทางบริษัทไม่สามารถยืนยันหรือรับรอง การนัดหมายการยื่นได้ หรือผลของวีซ่าทั้งหมดเป็นดุลยพินิจจากสถานทูตเท่านั้น)
• การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 21 วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่า

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ หรือทำการจองโรงแรมใด ๆ เอง นอกเหนือรายการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

อัตรานี้รวมบริการ
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ปารีส // โรม-กรุงเทพฯ
2.ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
4.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
5.ค่ามัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6.ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า
7.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
8.ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 1 ใบ / ท่าน กรณีที่โรงแรมนั้นๆ มีบริการ
9.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
10.ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 19 พ.ย.2555 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตรานี้ไม่รวมบริการ
1.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
2.ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
4.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
6.สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
7.ค่าทิปพนักงานขับรถในระหว่างการเดินทาง โดยทั่วไปประมาณ 2 ยูโร ต่อท่านต่อวัน
8.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ โดยประมาณ 3 ยูโร ต่อท่านต่อวัน
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เนื่องจากการทำรายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพิ่ม/ลด รายการเดินทาง หรือ เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางที่แน่นอนอีกครั้ง ก่อนทำการจองและมัดจำ ซึ่งถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว และหากผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน เพื่อให้ทัวร์สามารถเดินทางได้อาจมีการรวมทัวร์กับบริษัทคู่ค้า เพื่อเดินทางร่วมกัน ทั้งนี้มาตรฐานและการดูแลลูกค้า จะถือปฏิบัติเป็นอย่างดีร่วมกันรวมถึงเงื่อนไขการยกเลิก ระยะเวลาที่กำหนดไว้ เป็นเพียงมาตรฐานเบื้องต้น ซึ่งหากกรุ๊ปนั้น ๆ เป็นช่วงเทศกาลสำคัญ หรือ เป็นกรุ๊ปที่มีการวางมัดจำให้แก่สายการบิน และ/หรือ โรงแรม ค่าใช้จ่ายดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง บริษัทฯ มีสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าดำเนินการต่าง ๆ ตามเหมาะสมโดยไม่ขึ้นกับระยะเวลาในการแจ้งการยกเลิก

การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 15,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก
• หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
• หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 15,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
• หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

หมายเหตุ
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตอิตาลี) ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 21 วันทำการ
ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางของท่าน ซึ่งจะต้องยังไม่หมดอายุ เพื่อมาทำการจองคิว นัดยื่นก่อนเป็นอันดับแรก และต่อมาจะต้องเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตกำหนด โดยบริษัททัวร์จะรับเอกสารมาพิจารณาก่อน และหากต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมจะแจ้งกลับแก่ผู้เดินทางทุกท่าน และบริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าจะต้องรวบรวมเอกสารของทุกท่านให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ และกรอกข้อมูลที่สำคัญในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ จึงจะทำการยื่นวีซ่าได้โดยยื่นวีซ่าเป็นหมู่คณะ และทุกท่านจะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น
กรณีที่ผู้เดินทางไปกลับไม่พร้อมคณะหรือสาเหตุใดๆที่ไม่ได้ไปและกลับพร้อมคณะ จะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวแยกจากคณะ โดยจะต้องไปแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตตามกำหนดนัดหมาย
บริษัทฯ จึงต้องขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสมบูรณ์พร้อมเบอร์โทร.ทั้งที่ทำงานและบ้านและมือถือตามรายละเอียดด้านล่างและกรอกข้อมูลตามใบกรอกข้อมูลที่แนบมาพร้อมกันนี้ ส่วนเอกสารเกี่ยวกับด้านการทำงาน, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบทะเบียนสมรส หรือใบหุ้นส่วนต่างๆ หรือเอกสารใดๆ ที่เป็นภาษาไทย (ยกเว้น ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน) กรุณาแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษมาด้วย (สำเนาบัตรข้าราชการใช้แทนบัตรประชาชนไม่ได้) กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้แนบฉบับแปลมาจะต้องชำระค่าบริการในการจัดแปลเอกสารตามที่บริษัททัวร์เรียกเก็บ

1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
- หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
- ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ

2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เน้นหน้า
- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับใดๆ **

3.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี
- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

4.หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
5.สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว
6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
7.สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
8.สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว

9.หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน เป็นต้น
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน
• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)
- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก

10.หลักฐานการเงิน
- ใช้ สำเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ
- ถ่ายสำเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น
- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย

*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา และหลักฐานทางการเงินสำคัญมากผู้เดินทางจะต้องมีเงินอยู่ในบัญชีไม่ต่ำกว่าหลักแสนบาท

11.กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่าย พร้อมแจ้งความสัมพันธ์กับผู้เดินทางไปด้วย และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่าย พร้อมแจ้งความสัมพันธ์กับผู้เดินทางไปด้วย และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่าย พร้อมแจ้งความสัมพันธ์กับผู้เดินทางไปด้วย และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
***กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
***เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

**********************************************************************************************
www.happymailtravel.com


 


ราคา: 79,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Sales & Reservationอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-9549800(auto),02-9549577 - 79/ F.02-5891705IP Address: 124.121.173.70ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]