10 วันล่องเรือสำราญหรู ทะเลอีเจี้ยน และทะเลเอเดรียติก พร้อมทัวร์เมืองสวย เที่ยว เวนิซ – บารี (อิตาลี) – คาทาโคลอน – ซานโตรินี่ – มิโคนอส – เอเธนส์ – คอร์ฟู (กรีซ) ดูบรอฟนิค โครเอเชีย) – เวนิส (อิตาลี)

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

10 วันล่องเรือสำราญหรู ทะเลอีเจี้ยน และทะเลเอเดรียติก พร้อมทัวร์เมืองสวย เที่ยว เวนิซ – บารี (อิตาลี) – คาทาโคลอน – ซานโตรินี่ – มิโคนอส – เอเธนส์ – คอร์ฟู (กรีซ) ดูบรอฟนิค โครเอเชีย) – เวนิส (อิตาลี)
MSC MUSICA CRUISE 2012


3-12 พฤศจิกายน 2555
(จัดพิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกเมืองรถโค้ชส่วนตัวพร้อมไกด์)
ห้องไม่มีหน้าต่าง ราคาท่านละ 116,000 บาท(พักคู่)
ห้องมีระเบียง ราคาท่านละ 126,000 บาท(พักคู่)
10 วันล่องเรือสำราญหรู
ทะเลอีเจี้ยน และทะเลเอเดรียติก พร้อมทัวร์เมืองสวย
เที่ยว เวนิซ – บารี (อิตาลี) – คาทาโคลอน – ซานโตรินี่ – มิโคนอส – เอเธนส์ – คอร์ฟู (กรีซ)
ดูบรอฟนิค โครเอเชีย) – เวนิส (อิตาลี)

• โปรแกรมดี จัดอย่างลงตัว คุ้มค่ามาก รวมทัวร์พาเที่ยวตามเมืองต่าง ๆ โดยรถโค้ชส่วนตัว
• เดินทางสะดวก ไม่ต้องจัดของ และ ขนย้ายกระเป๋าเดินทางทุกวัน
• เรือสำราญหรู MSC Musica ขนาดระวางเรือ 89,600 ตัน จุผู้โดยสารได้ 3,013 คน
• สนุกกับการใช้กิจกรรมบนเรือ Club House และชมโชว์การแสดง
• ชอปปิ้งจุใจที่ เวนิส สัมผัสธรรมชาติเต็มอิ่ม ในวันพักผ่อนของคุณอย่างแท้จริง
• สะสมไมล์ กลุ่มพันธมิตร สตาร์ อะลิอันซ์ (Star Alliance)
รายละเอียดของการเดินทาง...

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคาร
ผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ติดป้ายชื่อที่กระเป๋าเดินทาง, รับเอกสาร, บัตรโดยสารขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) และพาสปอร์ต, กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดน้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand Carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
22.30 น. พบกันที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง (Boarding Gate) ปกติประตูเครื่องบินจะปิดก่อนเวลาเครื่องออก
ประมาณ 20 นาที ผู้โดยสารควรเข้า Boarding Gate ก่อนเวลา 23.15 น.
23.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี เที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.45 ชม.)
- สัมผัสสิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องบิน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส และ ทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง
- สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 มื้อ คือ อาหารค่ำ และอาหารเช้า
- หากท่านต้องการสะสมไมล์ ท่านสามารถสะสมไมล์ในกลุ่ม สตาร์ อะลิอันซ์ (Star Alliance)
- กรุณาตรวจสอบจำนวนไมล์ที่จะได้รับ*(ROP สะสมไมล์ 50%) หรือ
สมัครเป็นสมาชิก Miles & Smile ของสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส
turkishairlines.com ท่านสามารถสะสมไมล์ได้ 100%
วันที่ 2 อิสตันบูล เวนิส (อิตาลี)
05.40 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน TK1321 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูล
08.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่สนามบินโบโลจญา (BLQ) โดยสายการบินเตอร์กิช
แอร์ไลน์
10.30 น. เดินทางถึงเมืองโบโลจญา ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่เวนิส
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเวนิส เพื่อเชคอินลงเรือสำราญ
17.30 น. เรือสำราญ MSC Musica ออกจากท่าเทียบเรือเวนิส มุ่งสู่ ท่าเรือบารี ประเทศอิตาลี ท่าเรือขนาดใหญ่บนชายฝั่งเอเดรียติก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือต่างๆมากมายตลอด
การเดินทาง
วันที่ 3 เมืองเวนิส – เมืองบารี (อิตาลี)
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ
จากนั้นนำท่านชมห้องกิจกรรมต่างๆภายในเรือสำราญ ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่า, ห้องอาหาร,
ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่าน
พักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้
บริการบนเรือสำราญ เช่น
• ห้องอาหารที่เปิดให้บริการหลากหลายห้อง
• ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดแสดงหรือเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ หลากหลายสไตล์
• ผ่อนคลายอารมณ์กับห้องสปา Aurea Spa, Fitness Center, Gym
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภายในเรือ
13.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือบารี (Bari) เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับทะเลเอเดรียติก จนได้รับสมญานามว่า
แคลิฟอร์เนียตอนใต้ของอิตาลี”เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้า เป็นศูนย์กลางการ
เดินเรือและศูนย์กลางของอาณาจักรไบเซนไทน์ทางตอนใต้ของอิตาลี เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ทางศาสนา เนื่องด้วยเซนต์นิโคลัสมาจาริกแสวงบุญที่เมืองนี้ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีมรดกทางด้าน
วัฒนธรรม ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองได้ถูกทำลายด้วยระเบิด ไดนามิก และได้ทำการบูรณะ
สร้างเมืองขึ้นใหม่ ปัจจุบันจึงเห็นบ้านเรือนที่ทันสมัยอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ยังคงสามารถเห็นซาก
ความเจริญในอดีตที่ยังคงเหลือไว้ นำท่านชม วิหารซานนิโคลัส (Basilica di San Nicolas) ซึ่งสร้างขึ้น
เพื่อรำลึกถึงเซนต์นิโคลัส ผู้อุปถัมภ์ของเมืองซึ่งเป็นผู้ที่นำความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนามาให้ทาง
ตอนใต้ของประเทศอิตาลี จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมบ้านเรือนและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
ของเมืองบารีริมชายฝั่งทะเลเอเดรียติก
16.00 น. ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบารี
18.00 น. เรือออกเดินทางจาก ท่าเรือบารี มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือคาทาโคลอน ประเทศกรีซ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือต่างๆมากมายตลอด
การเดินทาง
วันที่ 4 เมืองคาทาโคลอน (กรีซ) – โอลีมเปีย – วิหารโอลิมเปียเซอส – พิพิธภัณฑ์โบราณคดี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ
จากนั้นนำท่านชมห้องกิจกรรมต่างๆภายในเรือสำราญ ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่า, ห้องอาหาร,
ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่าน
พักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้
บริการบนเรือสำราญ เช่น
• ห้องอาหารที่เปิดให้บริการหลากหลายห้อง
• ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ หลากหลายสไตล์
• ผ่อนคลายอารมณ์กับห้องสปา Aurea Spa, Fitness Center, Gym
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภายในเรือ
12.30 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือคาทาโคลอน (Katakolon) เมืองชายทะเลเล็กๆ แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของ
ท่าเรือที่ทันสมัยของกรีซ นำท่านชม เมืองโอลิมเปีย (Olympia) แหล่งโบราณคดีที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีก
แห่งหนึ่งของกรีซ สร้างขึ้นเมื่อ 776 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นสถานที่จัดโอลิมปิกเกมส์เป็นที่แรกเพื่อ
เป็นเกียรติให้แก่เทพเจ้าโอลิมเปียซุส เมื่อประมาณ 2,800 ปีก่อน ซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬาเช่น วิ่ง มวย
ปล้ำ ชกมวย ทุ่มน้ำหนัก กระโดดไกล ขี่ม้า ขับรถม้า แข่งขันการประพันธ์ การแต่งกลอน และ
การอ่านประวัติศาสตร์ จะจัดสำหรับผู้ชายชาวกรีซและโรมันเท่านั้น โดยมีขึ้นทุกๆ 4 ปี ห้ามผู้หญิง
เข้าชม นำท่านชม วิหารโอลิมเปียนซุส (Temple of the Olympian Zeus) ซากโบราณสถานต่างๆ ที่
มีอายุร่วม 1,500 – 2,500 ปี ถือว่าครั้งหนึ่งที่นี่คือสถานสักการะบูชา ที่มีความสำคัญมากกว่าวิหารกรีก
อื่นใดทั้งหมดในสมัยนั้นอริสโตเติลได้กล่าวยกย่องความยิ่งใหญ่เท่าเทียมกับพีระมิดแห่งอิยิปต์
ปัจจุบันมีเสาแบบโครินเธียนเหลืออยู่เพียง 15 ต้น จากของเดิมทั้งหมดที่มีอยู่ 104 ต้น จากนั้นนำ
ท่านชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ
อันสำคัญในอดีตที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ให้ท่านได้สัมผัส
สมบัติและความสำคัญของสิ่งต่างๆ ที่เก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ อาทิเช่น ชิ้นส่วนจากวิหารต่างๆ, รูปปั้น
ชิ้นส่วนสำคัญๆ ตามโบราณสถานที่ได้นำมาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ซึ่งควรค่าแก่การเก็บรักษา
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศกรีซ
15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือคาทาโคลอน
17.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือคาทาโคลอน เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือซานโตรินี่ ประเทศกรีซ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือต่างๆมากมายตลอด
การเดินทาง
วันที่ 5 เมืองคาทาโคลอน (กรีซ) – เมืองซานโตรินี่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ
08.00 น. เรือจอดเทียบที่ ท่าเรือซานโตรินี่ (Santorini) เกาะในฝันของหลายคนที่ผู้คนทั่วโลกต่างใฝ่ฝันจะได้มา
เยือนสักครั้งหนึ่ง เกาะนี้ถือว่าเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ เป็นเกาะที่ได้รับการยกย่องให้เป็น
ราชินีแห่งหมู่เกาะไซคลาติส เพราะทั่วโลกต่างชื่นชมในทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟ
แห่งนี้ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในปี 1450 ก่อนคริสตกาล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทางเหนือ
ของเกาะเพื่อชม หมู่บ้านเอีย (OIA VILLAGE) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเกาะนี้ มีความสวยงามตาม
แบบฉบับของจินตนาการถึงเกาะในกรีซ บ้านสีขาวและยอดโบสถ์ทรงโดมที่รายล้อมด้วยสีฟ้าสดจาก
ทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทะเล ท้องฟ้า หรือแม้แต่กรอบประตูหน้าต่างสีสันสดใส เป็นศูนย์กลางการค้าที่
เก่าแก่ มีคฤหาสน์หรูหราเป็นพยานถึงความมั่งคั่งของชาวเรือที่อาศัยอยู่ที่นี่ลดหลั่นไล่ระดับตามหน้า
ผาสูงชัน โบสถ์ทาสีขาวสะอาดตา ภายในหมู่บ้านเป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรือ
เลือกซื้อสินค้างานฝีมือมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซานโตรินี่
14.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือซานโตรินี่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือมิโคนอส ประเทศกรีซ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ
19.30 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือมิโคนอส นำท่านเดินทางสู่เกาะมิโคนอส (Mykonos) หนึ่งในหมู่เกาะไซ
คลาติส ที่สวยงาม นำท่านชม “SMALL VENICE” (MIKRI VENETIA) จุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดริม
ทะเลอีเจี้ยน ที่มีบรรยากาสคล้ายคลึงกับเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี มหัศจรรย์กับ WINDMILLS หรือ
กังหันกลางทะเลที่เรียกว่า KATO MYLOI ที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมชายฝั่งเป็นซิมโบลิกของภูมิปัญญา
ชาวบ้านเนื่องจากเกาะนี้มีคลื่นลมแรงเกือบตลอดปี นำท่านชม มิโคนอส ทาวน์ (Mykonos Town)
หรืออีกชื่อหนึ่งว่า โฮรา (CHORA) ที่มีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวทุกหลังตัดกับโบสถ์
และท้องฟ้าระเบียงดอกไม้ที่รายรอบด้วยกลุ่มเรือหลากสีสัน อันเป็นภาพพื้นเมืองที่หาชมได้ยาก
**เกาะมิโคนอส นั้นครบเครื่องด้วยแสงสีเสียง สถานบันเทิงยามค่ำคืนผับ, บาร์ ที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะ
22.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือมิโคนอส
01.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือมิโคนอส เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือ Piraeus ประเทศกรีซ
วันที่ 6 เมืองมิโคนอส (กรีซ)–เอเธนส์–อะโครโปลิส–วิหารพาร์เธนอน–สนามกีฬาโอลิมปิค
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ
07.30 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือ Piraeus จากนั้นนำท่านเที่ยวชมกรุงเอเธนส์ นำชมอะโครโปลิส
โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูง เชื่อกันว่าบนเนิน
เขาแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพีเอเธน่า นำชมวิหารพาร์เธนอน วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่
เทพีเอเธน่า อันเป็นวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริคซึ่งได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในโลกยุคคลาสสิคหรือยุคทองของกรีซ ช่วง
ประมาณ 450-300 ปีก่อนคริสตกาล และทั่วโลกต่างยอมรับกันว่าเป็นวิหารแบบดอริคที่ใหญ่และ
สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกศิลปะของกรีซผ่านชมสถานที่สำคัญในสภาพซากปรักหักพังต่างๆซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชุมชนในอดีต ชมประตูชัยเฮเดรียน หอสมุดแห่งชาติศูนย์รวมของปราชญ์
สมัยโบราณ จากนั้น นำชมสถานกีฬาโอลิมปิค ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896 นำชมจัตุรัสซินตั๊กม่า (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภา
แห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

14.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอะโครโปลิส ที่เรียกว่า พลาก้า (PLAKA) แหล่งรวม
นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ ภัตตาคารคึกคัก
พลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ำคืน อิสระเชิญให้ท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึก
มากมาย สุดเขตย่านพลาก้า คือย่านเมืองใหม่อุดมไปด้วยร้านค้าหรูระดับโลก และ ถนนคนเดินที่เป็น
ระเบียบสวย
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ Piraeus
วันที่ 7 เมืองคอร์ฟู (กรีซ )
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ
เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภายในเรือ
13.00 น.17.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือคอร์ฟู (Corfu) เป็นที่รู้จักกันดีในนามเกาะมรกต เนื่องด้วยความเขียวชอุ่ม
และสวยงามในตัวมันเอง เปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลายและแนวชายฝั่งที่หาที่เปรียบมิได้
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เขต Paleokastritsa สู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองเก่า
และทะเลไอโอเนี่ยน กับอ่าวต่างๆที่เป็นที่มาของเทพนิยายกรีกของการพบกันระหว่าง Odysseus และ
Nausica ระหว่างทางชมวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นโดยเฉพาะการปลูกต้นมะกอกและต้น Cyprus ผ่าน
หมู่บ้านเล็กๆต่างๆหลากสีสัน นำท่านชมโบสถ์ Monastery of the Virgin โบสถ์เล็กๆบนยอด
ผาสไตล์กรีก Byzantine ที่มีระฆังสองอันแขวนอยู่บนยอด อิสระให้ท่านถ่ายภาพและเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ทำจากต้นมะกอก อาทิ ไม้มะกอกแกะสลัก ครีม สบู่ชื่อดังของเกาะคอร์ฟู
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือคอร์ฟู (Corfu)
วันที่ 8 เมืองคอร์ฟู (กรีซ) – เมืองดูบรอฟนิค (โครเอเชีย) - พระราชวังเรคเตอร์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ
08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือดูบลอฟนิค (Dubrovnik) เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศโครเอเชีย
พรมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า มีฉายาว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก” เป็น
เมืองที่สวยงามอันดับต้นๆของโลก แต่ถูกทำลายเสียหายไปมากจากทหารยูโกสลาฟ ปี ค.ศ. 1995
ยูเนสโกและสหภาพยุโรปได้ร่วมบูรณะซ่อมแซมเมืองขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันกลับมา
สวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่ง นำท่านเข้าชม พระราชวังเรคเตอร์
(Rector’s Palace) ศูนย์กลางการบริหารเมืองดูบรอฟนิคในอดีต ที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรม
กรีก-โรมัน และต่อเนื่องมาถึงยุคสมัยของเวนิส
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
12.45 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือดูบลอฟนิค
14.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือดูบรอฟนิค เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเวนิส ประเทศอิตาลี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือต่างๆมากมายตลอด
การเดินทาง
วันที่ 9 เมืองเวนิซ (อิตาลี) – ชมการเป่าแก้วมูราโน่ – จัตุรัสซานมาร์โค - มหาวิหารเซนต์มาร์ค
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ เมืองเวนิซ (Venice) เมืองที่ไม่มีรถวิ่งเข้าถึงได้ นำท่านชมเมืองเวนิส เมือง
หลวงของแคว้นเวเนโต เมืองสุดยอดแห่งความโรแมนติก เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ
จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ทะเลเอเดรียตริก เป็นเมืองท่า
โบราณและเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด โดดเด่นด้วยบ้านเรือนริมน้ำและเรือกอนโด
ลาอันน่าหลงใหล เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียตริก (Queen of the Adriatic),
เมืองแห่งสายน้ำ (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The
City of Light) นำท่านเดินทางสู่เกาะมูราโน่ ถิ่นกำเนิดของสุดยอดเครื่องแก้วมูราโน่อันลือชื่อและ
วิจิตรงดงามอย่างยิ่ง และเป็นวิชาชีพที่สืบทอดมากว่าหนึ่งพันปีแล้ว นำท่านเยี่ยมชม การสาธิตวิธีการ
เป่าแก้วมูราโน่ พร้อมอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องแก้วมูราโน่ของแท้ไว้เป็นที่ระลึก หรือไว้แต่ง
บ้านของท่าน เครื่องแก้วที่นี่มีราคาตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ สองสามยูโรเหมาะสำหรับเป็นของฝากน่ารักๆ
จนถึงเป็นหมื่นยูโรที่เป็นงานศิลป์สุดปราณีต มีทั้งไว้ใช้ตั้งโชว์ ปิดจุกไวน์หรือแชนเดอเลีย และอื่นๆ
อีกมากมาย นำท่านชมเมืองเวนิซ เมืองในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆ คน นำชมความสวยงามของจัตุรัส
ซามาร์โค (Piazza San Marco) ได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี รอบๆ จัตุรัสมีอาคารที่สำคัญ
สองแห่งคือ หอระฆัง และหอนาฬิกา ผ่านชม วังดูคาเล (Palazzo Ducale) หรือ วังดอจ (Doge Palace)
อันเป็นที่ประทับของผู้ปกครองเวนิส ซึ่งเรียกว่า Doge ถูกก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 แต่ได้รับการ
ตกแต่งและก่อสร้างเพิ่มเติมหลายครั้ง รูปโฉมด้านนอกในปัจจุบันเป็นผลงานจากศตวรรษที่ 19 เป็น
ศิลปะแบบโกธิค ได้รับการตกแต่งด้วยหินอ่อนสีชมพูจากเมืองเวโรน่า ภายในตกแต่งด้วยศิลปะหลาย
ยุคสมัย แบ่งเป็นห้องต่างๆ มากมาย ประดับไว้ด้วยภาพวาดโดยศิลปินเวนิสหลายราย จากนั้นนำท่านชม
มหาวิหารเซนต์มาร์ค (Saint Mark’s Basilica) โบสถ์สมัย Byzantine ที่ประดับประดาทั้งภายนอก
และภายในด้วยรูปปั้นชดช้อย โมเสค และทองคำ รวมถึงการออกแบบอันโดดเด่นจนกลายเป็น
สัญลักษณ์ของอำนาจและความมั่งคั่งของอาณาจักรเวนิซ และได้รับการขนานนามว่ามหาวิหารทองคำ
อิสระให้ท่านถ่ายภาพรอบๆจัตุรัสและริมฝั่งน้ำ หรือท่านสามารถเลือกนั่งจิบกาแฟเพื่อดื่มด่ำบรรยากาศ
สุนทรีย์ที่ร้านกาแฟชื่อดังพร้อมฟังดนตรีคลาสสิก หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองโบโลจญา
18.45 น. ออกเดินทางจากโบโลจญากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 1326
22.20 น. เดินทางมาถึงกรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง
วันที่ 10 กรุงเทพฯ
01.00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK68
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage)
หมายเหตุ : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ขึ่นอยู่กับภาวะอากาศ ภาวะของสายการบิน ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาห้องบนเรือ
และเหตุสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
เส้นทางการเดินเรือประเภทห้องพัก
ห้องพักฝั่งด้านนอกแบบมีระเบียง (Outside cabin with balcony)มีเตียงให้เลือก 2 แบบ คือ เตียงเดี่ยวและเตียงคู่ พร้อมตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ ห้องอาบน้ำ ฝักบัวและอ่างล้างหน้า โทรทัศน์ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต* (*ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) มินิบาร์ ตู้เซพนิรภัย ไดรพ์เป่าผม และ เครื่องปรับอากาศ

ห้องพักฝั่งด้านใน (Inside Cabin)มีเตียงให้เลือก 2 แบบ คือ เตียงเดี่ยวและเตียงคู่ พร้อมตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ ห้องอาบน้ำ ฝักบัวและอ่างล้างหน้า โทรทัศน์ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต* (*ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) มินิบาร์ ตู้เซพนิรภัย ไดรพ์เป่าผม และเครื่องปรับอากาศ
MSC MUSICA CRUISE 2012
วันเดินทาง 3-12 พฤศจิกายน 2555
อัตราค่าบริการ : ราคาดังกล่าวคิดจากอัตราห้องพักแบบภายในเรือ (Inside Cabin)

อัตราค่าบริการ ราคา หมายเหตุ
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ท่านละ 116,000
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องเดียวกัน 3-4 ท่าน) ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
เดินทางชั้นธุรกิจ เพิ่มเงินอีก
พัก BALCONY (ห้องมีระเบียง) เพิ่มท่านละ 10,000
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2555) **
อัตรานี้รวมถึง
• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
• ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ,
• ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
• ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
• ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่ แบบ Inside Cabin)
• ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่า
• เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าทิปบริการบนเรือ (Service Fee) ท่านละ 7 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 49 ยูโร)
อัตรานี้ไม่รวมถึง
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 16 ยูโร)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงิน งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน (ชำระหลังจากสำรองที่นั่งภายใน 3 วัน)
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หรือกรณีที่สายการบินให้ออกตั๋วโดยทันที
กรณียกเลิก * 60 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำ
* ภายใน 60 วันก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง

หมายเหตุ :
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้
ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
• เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถ ที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใช้บริการ ที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
• สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 2,500 บาท และไม่คืนทุกกรณี
• ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ นักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 2 อาทิตย์)
1.หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 3.5x4.5 จำนวน 2 รูป
**สถานฑูตมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่ากลุ่มเชงเก้นที่ท่านเคยได้รับย้อนหลังไป 6 เดือน หากท่านถ่ายรูปเกิน 6 เดือนต้องถ่ายรูปใหม่ (เสื้อผ้าชุดใหม่) ***
3.หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน)
กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ
กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการ ว่าจ้าง เงินเดือน และรับรองเกี่ยวกับการลา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษาพิมพ์ เป็นภาษาอังกฤษ
กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ
4. หลักฐานการเงิน
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ถึงเดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่า 1 ชุด (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)
สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และ บัญชีฝากประจำทุกกรณี กรุณาปรับสมุดบัญชีเป็นปัจจุบัน
ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันและกันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากถึงเดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย
5. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ
6. สำเนาบัตรประชาชน / สูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์)
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงยินยอมออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอ
เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอ
เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอ

 การพิจารณาว่าจะให้ว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้การพิจารณาง่ายขึ้น
 สถานฑูตอาจสุ่มตัวอย่างในการเรียกสัมภาษณ์ หรือ เก็บหนังสือเดินทางมาทำ REPORT หลังเดินทางแล้ว
การรับวีซ่าที่สถานฑูตอิตาลีต้องใช้ตั๋วเครื่องบิน(ฉบับจริงเท่านั้น) ในการเข้ารับเล่มตามวันที่สถานฑูต กำหนดและตั๋วเครื่องบิน หากทำการออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถ Refund คืนได้ทุกกรณีแต่หากในกรณีที่ ท่านถูก ปฎิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต และมีเอกสารการถูกปฎิเสธวีซ่าจริง บริษัทฯจะทำการคุยกับ สายการบินฯ เพื่อพิจารณาเรื่องการทำ Refund ตั๋วเครื่องบินเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการยกเลิกทัวร์ ของลูกค้าเอง ไม่จัดอยู่ในกรณีพิเศษดังกล่าว
แบบฟอร์มการสำรองที่นั่ง
MSC MUSICA CRUISE 2012
Please select your travelling date
3-12 พฤศจิกายน 55
No. Name - Surname Mileage
Membership Room Type Special RequestName.________________________________________________________________________________
Tel._____________________Fax._______________Contactperson______________________________
Mobile __________________E-mail address________________________________________________


 


ราคา: 116,000ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: บริษัท แฝดทัวร์ จำกัดอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-318-6094, 02-318-6095,0811740722IP Address: 110.168.73.223ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]