MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ ต่างประเทศ ทัวร์จีน กับ โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ช้อปปิ้งถนนหวังฟู่จิ่ง ตลาดรัสเซีย ทัวร์ราคาถูก

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ ต่างประเทศ ทัวร์จีน กับ โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ช้อปปิ้งถนนหวังฟู่จิ่ง ตลาดรัสเซีย ทัวร์ราคาถูก
เที่ยวสุขใจไปปักกิ่ง-อาบน้ำแร่-นั่งกระเช้า-นั่งกระเช้าชมเมืองจีนแบบสบายสบาย 5 วัน 4 คืน

TOUR ITINERARY

วันแรก สนามบินสุวรรณ – กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ช้อปปิ้งหวังฟู่จิ่น

08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์ D ประตู 4 – 6 สายการบิน THAI AIRWAY พบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
10.10 น สู่เมืองปักกิ่ง โดยสายการบินไทยอินเตอร์ เที่ยวบินที่ TG 614
13.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติปักกิ่ง....ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก ผ่านขั้นตอนพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านผ่านชม “สนามกีฬาแห่งชาติ” ในปักกิ่งนี้พยายามที่จะคิดออกแบบใหม่ให้เอื้ออำนวยต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันมากขึ้นสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ เป็นสนามกีฬาหลักที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ที่จะถูกจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ครอบคลุมพื้นที่ 258,000 ตร. ม. และมีขนาดความจุ 1 แสนที่นั่ง ใช้งบประมาณถึง 3.5 พันล้านเหรียญ โดยสนามกีฬาแห่งนี้จะถูกใช้เป็นสนามแข่งขันกรีฑาและฟุตบอล
นำท่านสู่ย่านที่คึกคักสุดของกรุงปักกิ่งถนนคนเดินหวังฟูจิง เป็นแห่งช๊อปปิ้ง และเป็นย่านหาของกินยามค่ำคืน มีของกินแปลกๆเยอะครับ บรรยากาศบนถนนตื่นตาตื่นใจสำหรับทุกท่าน อิสระให้ท่านได้สัมผัส แสงสีริมถนนสวยงามมาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ Holiday inn Express / Royal King Hotel หรือ เทียบเท่า 4*

วันที่สอง พระราชวังกู้กง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน - หอฟ้าเทียนถาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร... เที่ยวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆซึ่งบริเวณนั้นยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชนศาลาประชาคม จัตุรัสเทียนอันเหมินล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังต้องห้าม THE FORBIDDEN CITY สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ โบราณสถานแห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำท่านชมอาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมตำหนักว่าราชการพระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไท่เฮา
นำท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก น้ำจืดของเมืองจีน เช่นเครื่องประดับ ครีมไข่มุก หรือผงไข่มุก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดา เทียนถาน หอฟ้าเทียนถานนี้ จะเป็นจุดที่ใช้ในพิธีกรรมบูชา ฟ้า ดิน ตั้งอยู่บน ลานหินอ่อนซ้อนกัน 3 ชั้น ซึ่งจะหมายถึง โลกของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลกอมตะ ภายในนั้นจะมีภาพเขียนของ สวยงาม แต่ไม่เปิดให้เราเข้าชม ทำได้เพียงแต่ มองรูปที่นำมาโชว์ไว้เท่านั้น นอกจากนั้น ยังมีสัญลักษณ์ ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสุริยะ จากนั้นนำท่านสู่ อาคารบูชาสวรรค์ ซึ่งทำจากหินอ่อนเช่นเดียวกัน เป็นทรงกลม และ มีหลังคาทรงจั่วแบบจีน จุดนี้ จะเป็นส่วนที่ใช้ในพิธี กรรมของการบูชา สวรรค์ ตรงจุดนี้เขามีความเชื่อกันว่าเป็น ศูนย์กลางของจักรวาล
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *** เป็ดปักกิ่ง อาหารเลืองชื่อของปักกิ่ง จากนั้นนำท่านชม กายกรรมปักกิ่งท่านจะได้ชมกายกรรมต้นฉบับดั่งเดิมแบบจีน สุดแสนอลังการทั้งแสงสี ตระการตา
 พักที่ Holiday inn Express / Royal King Hotel หรือ เทียบเท่า 4*

วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน -วัดลามะ-เทศกาลซากุระบาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อน ของพระนางซูสีไทเฮา “อี้เหอหยวน ” อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อนอุทยานแห่งนี้เป็นที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมัยยังมีชีวิตอยู่ “พระราชวังฤดูร้อน” จึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์บัญชาการของพระนาง ทั้งยังเป็นคุกคุมขังพระจักรพรรดิกวางสู หลังจากที่จักรพรรดิกวางสู ไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระนาง ทำการปฏิรูปจีนตามข้อเสนอของ คังอิ่วหวุย ปัจจุบันที่คุมขังจักรพรรดิกวางสู และพระมเหสี ที่เรียกว่า “หอหยก” ก็ยังถูกบูรณะไว้ให้นักท่องเที่ยวชมอยู่ ภายในพระราชวังฤดูร้อน ติดๆ กับ ระเบียงยาว (Long Corridor) ที่ยาวกว่า 728 เมตร ระเบียงยาวนี้ไม่เพียงขึ้นชื่อว่า ยาว แต่ยังขึ้นชื่อในฐานะของความวิจิตรทางศิลปะ เนื่องจาก บรรจุไปด้วยภาพวาดกว่า 4,000 ภาพ ทั้งภาพดอกไม้ ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างในวรรณกรรม เรื่องราวในวรรณคดีมากมาย เช่น ไซอิ๋ว โดยทั้ง 4,000 ภาพนั้นไม่ได้เป็นภาพที่วาดขึ้นอย่างสั่วๆ เพราะ แต่ละภาพนั้นมีเรื่องราวในตนเองทั้งสิ้น ชมความงามของทะเลสาบจำลองคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านไหว้พระที่ วัดลามะ ชมพระราชวัง หยงเหอกง ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์ชายสี่ในสมัยราชวงศ์ชิงต่อมาได้สร้างเป็นวัดลามะ ภายในวัดได้ตั้งพระพุทธรูปยืน ซึ่งทำด้วยไม้จันต้นเดียว เป็นไม้ยืนที่สูงที่สุดในโลก ชมร้านค้าต่างๆ ซึ่งเลียนแบบมาจากซูโจว นำท่านเดินทางสู่สวนสาธารณะ เพื่อชมเทศกาลดอกซากุระบาน ที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงญี่ปุ่น ดอกซากุระนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งฤดูกาลดอกไม้บาน เริ่มบานตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกๆปี ทั้งนี้จะบานมากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศค่ะ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ Holiday inn Express / Royal King Hotel หรือ เทียบเท่า 4*

วันที่สี่ กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิงนั่งกระเช้า - โบสถ์คริสต์เซนต์โจวเซฟ-

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมหลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ด่านปาตาหลิง และนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ “ กำแพงเมืองจีน” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มีความยาวถึง 12,700 ลี้ (ประมาณ 6,000 กิโลเมตร) จากความยาวมากดังกล่าวนี้เอง กำแพงนี้จึงได้รับการขนานนาม อีกด้วยว่า “ กำแพงหมื่นลี้ ” ...ให้ท่านได้สัมผัส ตำนานแห่งความรัก 1 ใน 4 ของเมืองจีน เกี่ยวกับกำแพงเมืองจีนเมิ้งเจียงหนี่ หลังจากนั้นนำท่านเลือกซื้อ “ผีเซี๊ยะ” ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าจะนำโชคลาภเงินทองมาให้พร้อมทั้งคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติไว้เพราะผีเซี๊ยกินเงินทองแล้วเก็บไว้ไม่ถ่ายออกมา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารสุกี้มองโกล อาหารพื้นเมืองดั้งเดิม สนุกสนานกับการปรุงรสสุกี้มองโกลด้วยตัวท่าน ......นำท่านเยี่ยมชม “ โรงงานผลิตหยก” ที่ขึ้นชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่า มีหยกไว้เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง หลังจากนั้นระหว่างขากลับนำท่านชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน นำท่านสู่ โบสถ์ St.Joseph อยู่ใกล้ๆบริเวณหวังฟู่จิ่น ย่านใจกลางเมืองของปักกิ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะตัวแทนของโบสถ์ศาสนาคริสต์ของปักกิ่ง สร้างขึ้นเมื่อปี1870 เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาแห่งแรกที่สำนักศาสนาเมธธะดิสต์สหรัฐอเมริกาสร้างขึ้นที่ปักกิ่ง ตลอดจนภาคเหนือของจีน และเคยรับรองอดีตประธานาธิบดีจอร์จ บุ๊ชและบิลล์ คลินตัน ตลอดจนดร.จอร์จ ไครุยโบชี หัวหน้าบิชอบแคนเตอร์บูรี่ของอังกฤษ โบสถ์แห่งนี้มีรูปทรงครึ่งวงกลม เป็นโครงสร้างไม้ทั้งหมด มีท่วงทำนองการก่อสร้างแปลกใหม่ เมื่อถึงวันอาทิตย์ จะจัดพิธีทางศาสนา มีศาสนิกชนมาเข้าร่วมประมาณ4000คน **อิสร่ะถ่ายภาพบริเวณหน้าโบสถ์เท่านั้น**
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ Holiday inn Express / Royal King Hotel หรือ เทียบเท่า 4*

วันที่ห้า ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม
นำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการแพทย์และปัจจุบันการแพทย์แผนปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการรักษาโรคด้วยการใช้ยาสมุนไพรซึ่งมีมานานกว่าพันปีแล้ว พร้อมทั้งรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านช้อปปิ้งกันต่อ ณ ตลาดรัสเซีย เลือกซื้อสินค้า Brandname ก้อปปิ้ อาทิ เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าหนังมียี่ห้อชื่อดังมากมาย และราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างคาดไม่ถึง...........ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินปักกิ่งโดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 615
22.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้งก่อนทำการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ,หยก,ชา,นวดฝ่าเท้า,ไข่มุก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ /ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
• ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
• ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
• ค่าวีซ่าจีน แบบปรกติ 4 วันทำการ กรณีท่านนำส่งเอกสารในการยื่นวีซ่าล้าช้า (ควรนำส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ) ท่านอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณียื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เพิ่มค่าวีซ่าท่านละ 900.- /กรณียี่นวีซ่าด่วน 1 วัน เพิ่มค่าวีซ่าท่านละ 1200.-
• ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าประกันภัยทางอากาศ /ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ตรวจเช็ค ณ วันที่ 15 พ.ย..53

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
• ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มี
• ค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
• **เนื่องจากราคาดังกล่าวเป็นราคาทัวร์แบบพิเศษ บริษัทฯมิได้รวมค่าทิปต่างๆไว้ในราคาขาย ซึ่งท่านควรทิป ไกด์ และคนรถท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์เพื่อเป็นสินน้ำใจตามหลักสากล ประมาณ 600-800 บาท

เงื่อนไขการจองทัวร์
**** กรุณาสำรองที่นั่งเพื่อเป็นการยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000.- และชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรณีท่านมิทำการติดต่อเพื่อชำระส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางโดยมิแจ้งล่วงหน้า
เอกสารวีซ่า
• หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
• รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ อาทิเช่น การประท้วง ,เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ,เที่ยวบินล่าช้า / บริษัทสามารถแจ้งยกเลิกการเดินทางได้ก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่บริษัทไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจาก มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15 ท่าน และหากท่านยังประสงค์จะเดินทางต่อบริษัทจะจัดสรรหาเส้นทางอื่นหรือเส้นทางเดิมให้ท่านในคณะต่อไป / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1000000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontours.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


 


ราคา: 31,999ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: สุธาทิพย์ อมรพนาวัฒน์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 245 ซ.เศรษฐกิจ บางแคเหนือ บางแค กทม. 10160IP Address: 58.11.39.206ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]