พังงา,โปรแกรมทัวร์,หมู่เกาะสุรินทร์,แพ็คเกจทัวร์,ทัวร์,พังงา,หมู่เกาะสุรินทร์,อ่าวสุเทพ,อ่าวมังกร,อ่าวไม้งาม,อ่าวเต่า,ชาวมอแกน,อ่าวผักกาด,เกาะตอรินล่า,วิถีชีวิตชาวมอแกน

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

พังงา,โปรแกรมทัวร์,หมู่เกาะสุรินทร์,แพ็คเกจทัวร์,ทัวร์,พังงา,หมู่เกาะสุรินทร์,อ่าวสุเทพ,อ่าวมังกร,อ่าวไม้งาม,อ่าวเต่า,ชาวมอแกน,อ่าวผักกาด,เกาะตอรินล่า,วิถีชีวิตชาวมอแกน
โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมทัวร์ ล่องอ่าวพังงา เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะปันหยี แหลมพรหมเทพ เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะเก้า เกาะแปด เกาะสี่ (5 วัน 4 คืน)

วันแรก (กรุงเทพฯ - พังงา)
19.00 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
19.30 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ / โค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.พังงา พร้อม บริการอาหารว่างบนรถ (มื้อที่ 1)

วันที่สอง (ล่องอ่าวพังงา - เขาตะปู - เกาะปันหยี - ภูเก็ต - แหลมพรหมเทพ)
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ่าวพังงา นำท่านลงเรือ ล่องอ่าวพังงา ชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวพังงา และปฎิมากรรมตามธรรมชาติของ เขาตะปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด เขาหมาจู เกาะนมสาว
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่เกาะปันหยี (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเลที่ เกาะปันหยี และ ช้อปปิ้งซื้อของฝากกลับบ้านบนเกาะปันหยีกันตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับฝั่ง
15.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต นำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเย็นที่ แหลมพรหมเทพ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก (พักโรงแรมในเมืองภูเก็ต)
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารดานัง ซีฟู้ด (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย...

วันที่สาม (ภูเก็ต - เกาะพีพีเล - อ่าวมาหยา - เกาะพีพีดอน - เกาะไข่ - ดำน้ำดูปะการัง)
06.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) หลังอาหารออกเดินทางสู่ ท่าเรือ
08.30 น. นำท่านลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ เกาะพีพี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลภูเก็ต ถึง เกาะพีพีเล ชมความสวยงามของ อ่าวปิเล๊ะ และ อ่าวมาหยา (ขึ้นไปถ่ายรูป เดินเล่นบนอ่าวมาหยาครับ) เที่ยวชมวิวทิวทัศน์รอบเกาะพีพีเล จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะพีพีดอน นำท่านดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสามหาด
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารบนเกาะพีพีดอน (มื้อที่ 6)
13.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เกาะไข่ ให้ท่านดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนริมหาดทราย ถ่ายรูป เล่นน้ำที่ เกาะไข่นอกและ เกาะไข่ใน กันตามสบาย...
14.30 น. นำท่านออกเดินทางกลับฝั่งภูเก็ต อาบน้ำ ทำภาระกิจ
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารดานัง ซีฟู้ด (มื้อที่ 7) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามสบาย ......ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ (ล่องอ่าวพังงา - เขาตะปู - เกาะปันหยี - ภูเก็ต - แหลมพรหมเทพ)
06.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา
08.30 น. ถึง ท่าเรือทับละมุ ให้ท่านเปลี่ยนชุดเล่นน้ำพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากากดำน้ำ, ชูชีพ) จากนั้นออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat ลำใหญ่ เดินทางสู่ หมู่เกาะสิมิลัน ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลอันดามันเหนือและฝูงปลาบิน (ปลานกแอ่น) มีให้เห็นตลอดเส้นทาง หากโชคดีอาจเจอปลาโลมาเล่นน้ำให้ดูด้วย บริการผลไม้และเครื่องดื่มบนเรือ (ระยะทางประมาณ 70 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.15 ชั่วโมง)
09.45 น. ถึง เกาะบางู (เกาะเก้า) ให้ท่านดำน้ำดูปะการังและฝูงปลานานาชนิดกันตามสบาย พร้อมมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกในการดำน้ำ จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะสิมิลัน (เกาะแปด) นำท่านชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ อ่าวเกือกม้า ที่ จุดชมวิวหินเรือใบ (สัญญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน)
12.00 น. บริการอาหารกลางวันบนเกาะสิมิลัน (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังและฝูงปลาหลากสีนานาชนิดที่ เกาะเจ็ด และเดินทางสู่ หัวแหลมเกาะเมี่ยง (เกาะสี่) ให้ท่านดำน้ำดูปะการังกันให้จุใจ
15.00 น. ให้ท่านอาบน้ำ ทำภาระกิจที่ เกาะสี่
15.30 น. ออกเดินทางกลับฝั่งท่าเรือทับละมุ
16.45 น. ถึง ท่าเรือทับละมุ ให้ท่านทำภาระกิจ จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ตะกั่วป่า
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร อ.ตะกั่วป่า (มื้อที่ 10)
19.30 น. หลังจากนั้นนำเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า (กรุงเทพฯ)
05.30 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมทีวี,เครื่องเสียง
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พักโรงแรมในเมืองภูเก็ต ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น 2 คืน)
3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าเรือ Speed Boat นำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง, ค่าธรรมเนียมต่างๆ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น, ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ที่ 2:

โปรแกรมทัวร์ “กระบี่-ตรัง” 5 วัน 4 คืน

วันแรก
18.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวย สะดวกเรื่องกระเป๋า ตลอดจนสัมภาระการเดินทางต่าง ๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง
19.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

วันที่สอง
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)
08.00 น. ออกเดินทางสู่หาดนพรัตน์ธาราลงเรือ มุ่งหน้าสู่ ทะลแหวก (Unseen in Thailand) ชม เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่เกาะปอดะ นำท่านชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส พักผ่อน เล่นน้ำกันตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ ชมทิวทัศน์อันงดงามของ อ่าวมาหยา จากภาพยนตร์ The Beach อ่าวโล๊ะซามะ และ อ่าวปิเล๊ะ
12.00 น. รับประทานอาหารอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)
13.00 น. นำทุกท่านเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง หลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่ อ่าวไทร และ เกาะไม้ไผ่ แหล่งดำน้ำตื้นที่สวยงาม ซึ่งมี น้ำทะเลที่ใสมาก
17.00 น. หลังจากนั้นชม สุสานหอย 45 ล้านปี ซึ่งเป็นแหล่งฟอลซิลหอยขนาดใหญ่ 1 ใน3 แห่งในโลกนี้
18.30 น. เข้าพักที่ โรงแรมคริสตัล หรือ โรงแรมบุญสยาม หรือระดับเดียวกัน
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 4)
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) หลังอาหารเดินทางสู่ ท่าเรือหาดยาว จ.ตรัง
09.30 น. นำทุกท่านลงเรือเพื่อไปชม ความมหัศจรรย์ของ ถ้ำมรกต Unseen in Thailand โดยให้ท่านได้สวมชูชีพลอยเข้าไปภายในถ้ำ ภายในถ้ำมีทะเลในสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยผาหินรอบด้าน มีหาดทรายเล็กๆ และแมกไม้เขียวขจี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)
13.00 น. หลังอาหารนำทุกท่าน ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ที่ เกาะกระดาน เกาะที่มีความสวยงามที่สุดของท้อง ทะเลตรัง และเป็นสถานที่จัด วิวาห์ใต้สมุทร จากนั้นนำท่านชมความงามของปะการังอ่อนหลายชนิดที่สมบูรณ์ใน ทะเลตรัง พบกับ ครอบครัวปลาการ์ตูนมากมาย ที่ เกาะม้า และชมดอกไม้ทะเลสีสันสวยงาม ปะการังเจ็ดสีที่ เกาะเชือก หนึ่งเดียวในท้องทะลตรัง
16.30 น. เดินทางกลับเข้าพักที่ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา หรือโรงแรมวัฒนาปาร์ค หรือระดับเดียวกัน
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7)
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 8) พร้อมชื่นชมบรรยากาศยามเช้า
08.30 น. ออกเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ลงเรือท้องแบนเข้าสู่ภายในถ้ำ ชมหินงอกหินย้อย อันงดงามภายในถ้ำ ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยที่ ถ้ำเลเขากอบ Unseen in Thailand ซึ่งท่านจะต้องนอนราบขนานกับเรือ ผ่านผนังถ้ำแคบเป็นระยะทางกว่า 300 เมตร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9)
13.00 น. นำทุกท่านชมความแปลกของสายธารน้ำไหล สปากลางป่า ณ น้ำตกร้อนคลองท่อม สัมผัสกับกิจกรรม เดินป่า ศึกษาธรรมชาติของป่าพรุเขานอจู้จี้ เยือนที่นกแต้วแร้วท้องดำ พักผ่อนหย่อนใจกับ การแช่ธารน้ำร้อน สนุกกับการว่ายน้ำ สระมรกต ที่ถูกซ่อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาต ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต ทำให้น้ำในสระมีสีเขียวใสคล้ายมรกต สามารถลงเล่นน้ำได้
16.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ
วันที่ห้า
06.00 น. ถึงกรุงเทพ ฯโดยสวัสดิภาพ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อัตราค่าบริการ: ท่านละ XXXX บาท
(ราคาดังกล่าวการันตีลูกทัวร์ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป)

ราคานี้รวม:
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 2 คืน กระบี่ และ ตรัง (2 วัน)
3. ค่าอาหาร 9 มื้อ
4. ค่าเข้าชมอุทยานต่างๆ
5. ค่าเรือเข้าถ้ำเลเขากอบ
6. ค่าประกันการเดินทาง
7. ค่าไกด์นำที่ยว และ Staff
8. อุปกรณ์ดำน้ำแบบ ดำผิวน้ำ พร้อมชูชีพ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่
สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ที่ 3:

วันแรก
18.30 น.พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวกเรื่องกระเป๋า ตลอดจนสัมภาระการเดินทางต่าง ๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง

19.00 น. ออกเดินทางจากจุดนัดหมายโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง VIP รุ่นใหม่ล่าสุด มุ่งหน้าสู่ อ. คุระบรี จ.พังงา

วันที่สอง
06.00 ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ทำกิจวัตรส่วนตัว และรับประทานข้าวต้ม กาแฟ โอวัลติน ปาท่องโก๋
08.00 เรือออกจากท่าเรือคุระบุรี (เรือโดยสารขนาดใหญ่)
11.30 เรือถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก (นอนเต็นท์)
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่หมู่เกาะสุรินทร์
13.00 ทดสอบอุปกรณ์ดำน้ำที่อ่าวช่องขาด และออกดำน้ำบริเวณหินกอง ด้านหน้าอ่าวแม่ยาย
16.30 กลับเข้าที่พัก
18.00 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) พร้อมทั้งชมสไลด์ แนะนำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
08.00 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
09.00 ออกดำน้ำดูปะการังบริเวณ อ่าวสุเทพ, อ่าวมังกร, อ่าวไม้งาม
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
13.00 ออกดำน้ำดูปะการังในช่วงบ่าย บริเวณ อ่าวเต่า, อ่าวผักกาด, เกาะตอรินล่า
18.00 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่
07.30 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
08.30 นั่งเรือหางยาวสู่หมู่บ้านชาวเล ชมวิถีชีวิตชาวมอแกน
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
13.00 เดินทางกลับสู่ท่าเรือคุระบุรี
16.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

วันที่ห้า
04.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป)

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

ราคานี้รวม
รถตู้รุ่นใหม่ไปกลับ + ค่าเรือไป-กลับเกาะสุรินทร์ เรือพาดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ
ค่าอาหาร 7 มื้อ + น้ำดื่มและขนม
ที่พัก 2 คืน (เต็นท์ รวมเครื่องนอน)
ค่าธรรมเนียมสถานที่
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ + ทีมงานอำนวยความสะดวกระหว่างเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งตามความเหมาะสม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-1049208, 081-4206260, 080-0447376

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


   
   


ราคา: 0 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: กรณ์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 081-1049208IP Address: 203.155.125.178ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]