น้ําลําไย

น้ําลําไย

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ น้ําลําไย

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 การชักนําใหตนลําไยออกดอกและติดผลในฤดูรอ - ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่ม ...
การชักนําใหตนลําไยออกดอกและติดผลในฤดูรอน. พิจิตร ศรีปนตา1 สุพัฒธณกิจ โพธิ์ สวาง 1 อนันต ปญญาเพิ่ม 1 จันทรเพ็ญ แสนพรหม 1. พัชราภรณ ลีลาภิรมยกุล2 ...
http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/pdf/989629944.pdf

คำค้น: น้ําลําไย
 การแปรรูปลำไย
จากผลลำไยสด เมื่อนำมาแกะเอาเนื้อจะได้เนื้อลำไยสดประมาณครึ่ง หนึ่ง เมื่อนำไปตากแห้ง จะได้เนื้อลำไยประมาณ 1/4 ของเนื้อลำใยสด เนื้อลำไยสดมีน้ำตาลอยู่ 3 ชนิด คือ กลูโคส ...
http://www.arda.or.th/kasetinfo/north/processing/process_longan.html

คำค้น: น้ําลําไย
 ผลิตภัณฑ์ลำไย
ไดอีกดวย กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดคนควาและรวบรวมการแปรรูปลําไยขึ้น เพื่อ . แนะนํา เผยแพรและสงเสริมการบริโภค แกผูสนใจใหแพรหลายยิ่งขึ้น.
http://www.aopdh04.doae.go.th/lumyai.pdf

คำค้น: น้ําลําไย
 ลำไย - วิกิพีเดีย
ลำไยกระดูก เป็นพันธุ์พื้นเมือง ทรงพุ่มกว้างใบหนาทึบ ผลเล็กมีน้ำมาก เนื้อน้อยไม่หวาน มี น้ำตาลประมาณ 13.75% ขึ้นได้ทั่วไปปลูกง่าย เหลือให้เห็นน้อย เพราะไม่นิยมปลูก ไม่มีราคา  ...
http://th.wikipedia.org/wiki/ลำไย

คำค้น: น้ําลําไย
 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับลําไย - Bayer Cropscience Co.,Ltd.
การจัดการ. เพื่อใหปลอดจาก. ศัตรูพืช. - มีการสํารวจการเขาทําลายของศัตรูลําไย. ได แก เพลี้ยแปง เพลี้ยหอย โรคราน้ําฝน. โรคผลเนาและศัตรูพืชชนิดอื่นบนตน และมีการ.
http://www.bayercropscience.co.th/foodsafety/download_foodsafety/GAP/GAPinLongan.pdf

คำค้น: น้ําลําไย
 มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน. THAI COMMUNITY PRODUCT STANDARD. มผช.๒๗๓/ ๒๕๕๔. น้ําลําไย. LONGAN DRINK. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม.
https://law.resource.org/pub/th/ibr/th.ps.273.2554.pdf

คำค้น: น้ําลําไย
 การอบแหงลําไยแบบถังหมุนโดยใชกาซหุงตมเป R
คําสําคัญ การอบแหง ลําไย กาซหุงตม. คํานํา. ลําไย (Dimocarpus longan Lour.) เป นพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศ แตละฤดูกาลของลําไยทําใหเกิดกระแส.
http://www.phtnet.org/download/phtic-seminar/494.pdf

คำค้น: น้ําลําไย

น้ําลําไย