พรบ พนักงานราชการ 2547

พรบ พนักงานราชการ 2547

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ พรบ พนักงานราชการ 2547

 ขายถูก บ้านแฝด สวัสดี แพรกษา ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ เหลือเงินแสน [ ลงประกาศ ]
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราช - สำนักงาน ก.พ.
1 ม.ค. 2004 ... อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ... “คณะ กรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ...
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/file/RegEmp47(1).pdf

คำค้น: พรบ พนักงานราชการ 2547
 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
๒๕๒๓ และข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็น ข้าราชการครูและ ...... กำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง หรือเป็นพนักงาน ราชการ ...
http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538974847&Ntype=19

คำค้น: พรบ พนักงานราชการ 2547
 พรบ.พนักงานราชการ และคู่มือการบริหารงานพนักงานข้าราชการ
4 ก.พ. 2013 ... ได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานราชการ ไม่มีพระราชบัญญัติ (พรบ) มีเป็น ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 สอบเพิ่มเติมได้ที่ 02-5471977 ...
http://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=2784.0

คำค้น: พรบ พนักงานราชการ 2547
 ระเบียบ กฏหมายเกี่ยวกับพนักงานราชการ - หน้า แรก
หน้าแรก เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ บทความ Webboard ...
http://esanclub.nso.go.th/leberser.php

คำค้น: พรบ พนักงานราชการ 2547
 กฎหมาย ชุดที่ 35 ระเบียบพนักงานราชการ 47 - ติวสอบ
คำอธิบาย :: ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 35 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ .ศ.2547. 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศใช้วัน ...
http://www.tuewsob.com/gm35.html

คำค้น: พรบ พนักงานราชการ 2547
 สรุปสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 - ก ศ ...
11 ธ.ค. 2010 ... สรุปสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547.
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=1293.0

คำค้น: พรบ พนักงานราชการ 2547
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.2547. ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม. สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบริหารงานบุคคล. ข้อ 3 “พนักงานราชการ” หมายความว่า ...
http://kmcenter.rid.go.th/kcperson/main/_kmspb/dataspb/Discipline_of_government_employees.ppt

คำค้น: พรบ พนักงานราชการ 2547
 คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ(สำนักงาน ก.พ.) - กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมาย
คูมือการบริหารงานพนักงานราชการฉบับนี้ จัดทํ าขึ้นโดยคณะทํ างานโครงการ .... อาศัยอํ า นาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ. แผนดิน พ.
http://kormor.obec.go.th/arti/arti003.pdf

คำค้น: พรบ พนักงานราชการ 2547

พรบ พนักงานราชการ 2547