พรบการศึกษาปฐมวัย

พรบการศึกษาปฐมวัย

รูป   รายละเอียด ราคา
  ตรวจสอบราคาที่ www.toyranger.com
  399 บาท
  Tel 089-995 0567
หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ พรบการศึกษาปฐมวัย

 [ ลงประกาศ ]
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
... ตลอดจนพ่อแม่และผู้ปกครอง มติที่ประชุมให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรก่อนประถมศึกษาเป็น หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ...
http://school.obec.go.th/sup_br3/cr_04.htm

คำค้น: พรบการศึกษาปฐมวัย
 4 - พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 2545) www.seal2thai ...
มาตรา ๑๕ การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา นอกระบบ ... มาตรา ๑๘ การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดใน สถานศึกษา ดังต่อไปนี้ ...
http://www.seal2thai.org/kru/kru012d.htm

คำค้น: พรบการศึกษาปฐมวัย
 การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ...
สถาบันแห่งชาติเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (สศป.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา แห่งชาติ. ISBN/ISSN: 974-8087-75-1. เลขรหัสหนังสือ: 70-02-007.c1 ...
http://info.thaihealth.or.th/library/10973

คำค้น: พรบการศึกษาปฐมวัย
 สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ.การศึกษา
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้ำว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา คนไทย ... สำหรับเรื่องสถานศึกษานั้น การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดใน ...
http://www.moobankru.com/knowledge1.html

คำค้น: พรบการศึกษาปฐมวัย
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไดมีการประชุมพิจารณาปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อให หลักสูตรมีความ. สมบูรณที่สุด .... กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.๒๕๔๒ ...
http://netra.lpru.ac.th/~uraiwan/text/kg 2546.pdf

คำค้น: พรบการศึกษาปฐมวัย
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒” ... “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย ...
http://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.htm

คำค้น: พรบการศึกษาปฐมวัย
 คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย - สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
13 ต.ค. 2003 ... ๑. ความนํา. คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ สําหรับเด็กอายุ๓ - ๕ ป ฉบับนี้ .... สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
http://www.opes.go.th/sites/default/files/users/user1/vichakan/2.pdf

คำค้น: พรบการศึกษาปฐมวัย
 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒” ... “ สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน. วิทยาลัย ...
http://etcserv.pnru.ac.th/offi/law/pdf/12/13.pdf

คำค้น: พรบการศึกษาปฐมวัย

พรบการศึกษาปฐมวัย