พรบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

พรบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ พรบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

 [ ลงประกาศ ]
 กฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พรบ./พรก. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษา อังกฤษ). 02/08/2554. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓. 23/02/2554 ...
http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1

คำค้น: พรบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น. จึงทรง พระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ ...
http://nsm.go.th/law1/law1_14.pdf

คำค้น: พรบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 :: บทนิยาม มาตรา 1-4 :: หมวด1 การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 5-22 :: หมวด2 ...
http://www.kodmhai.com/m4/m4-15/H16/H-16.html

คำค้น: พรบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น - สำนักงาน ก.ถ ...
สารบัญ. เรื่อง หน้า. 1. สรุปหลักการและสาระสำคัญพระราชบัญญัติ 1. ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542. 2. พัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทยกับการบริหารงานบุคคล 9 ...
http://www.local.moi.go.th/ture.doc

คำค้น: พรบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
 แจกแนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
18 พ.ย. 2011 ... แจกแนวข้อสอบ พรบ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ ศ 2542 lt; lt; lt;ดาวน์โหลดปะ gt; gt; gt;
http://www.testgood.myreadyweb.com/article/topic-21246.html

คำค้น: พรบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
 35 แห่ง พร บ.ระเบียบ บริหาร งาน บุคคล ส่วนท้องถิ่น 2542 - องค์การบริหาร ...
26 มิ.ย. 2012 ... แนวทางการปลับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักปลัด อบจ.
http://www.pao-roiet.go.th/news_detial.php?showcontent=MDAwMDAwNjA=

คำค้น: พรบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

พรบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542