พรบยาเสพติด 2534

พรบยาเสพติด 2534

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ พรบยาเสพติด 2534

 [ ลงประกาศ ]
 พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
มาตรา ๑๑ กรรมการหรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้าพนักงานหรือข้าราชการผู้ใดกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ...
http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538974776&Ntype=19

คำค้น: พรบยาเสพติด 2534
 พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2534 - หน้าบ้านจอมยุทธ
ติดยาเสพติด หมายความว่า เสพยาเสพติดเป็นประจำติดต่อกัน และตกอยู่ในสภาพที่จำเป็น ต้องพึ่งยาเสพติดนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพ เช่นว่านั้นได้ตามหลักวิชาการ ...
http://www.baanjomyut.com/library/law/02/139.html

คำค้น: พรบยาเสพติด 2534
 พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 - ศูนย์ ทนายความ ทั่ว ไทย
ยาเสพติดให้โทษ” หมายความว่า สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะ โดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ ...
http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538974830&Ntype=19

คำค้น: พรบยาเสพติด 2534
 พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 - ศูนย์ ทนายความ ทั่ว ไทย
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ...... เสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ.2534 · พรบ.สุสานและฌาปนสถาน พ.
http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538974651&Ntype=19

คำค้น: พรบยาเสพติด 2534
 พรบ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 - ศูนย์ ทนายความ ทั่ว ไทย
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ..... พรบ. เสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ.2534 · พรบ.สุสานและฌาปนสถาน พ.
http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538975435&Ntype=19

คำค้น: พรบยาเสพติด 2534
 กฎหมายยาเสพติด
ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาชนิดใด ๆ หรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ หรือ จากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ... พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 .... พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ...
http://www.mukdahannews.com/h-ampata.htm

คำค้น: พรบยาเสพติด 2534
 5. แนวข้อสอบ พ.ร..มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยา ...
18 ก.พ. 2013 ... 1. พ.ร..มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มีผลใช้ บังคับตั้งแต่เมื่อใด. ตอบ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2534 (มาตรา 2) ...
http://portal.in.th/nawarat/pages/16140/

คำค้น: พรบยาเสพติด 2534

พรบยาเสพติด 2534