ระเบียบพนักงานราชการ

ระเบียบพนักงานราชการ

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ระเบียบพนักงานราชการ

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราช - สำนักงาน ก.พ.
1 ม.ค. 2004 ... ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี. วาดวยพนักงานราชการ. พ.ศ. ๒๕๔๗. โดยที่เปนการ สมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในสวนของ.
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/file/RegEmp47(1).pdf

คำค้น: ระเบียบพนักงานราชการ
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี. ว่า ตัวยพนักงานราชการ. พ.ศ. ๒๕๔๗. ใดยกึเป็บการสมควรกํา หนดให้มีการปรับปรุงกระบวนการจ้างงานภาครัฐในส่วนของ.
http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/per_6/per_6_1/per_6_1-1.pdf

คำค้น: ระเบียบพนักงานราชการ
 ระเบียบ กฏหมายเกี่ยวกับพนักงานราชการ
หน้าแรก เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ บทความ Webboard. ระเบียบ ...
http://esanclub.nso.go.th/leberser.php

คำค้น: ระเบียบพนักงานราชการ
 ระบบพนักงานราชการ - สำนักงาน ก.พ.
คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ. alt หนังสือ 108 คำถาม กับ พนักงาน ราชการ. alt กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง NEW! กับระบบพนักงานราชการ. alt สารบัญ.
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=category&id=90&layout=blog&Itemid=259

คำค้น: ระเบียบพนักงานราชการ
 ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 · ประกาศ คพร.หลักเกณฑ์วิธีการการสรรหาพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง พ.
http://dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/persondbd/download/rule/panuknganrule.htm

คำค้น: ระเบียบพนักงานราชการ
 ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฏหมาย
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ. ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำ บาดาลว่าด้วยการพ้นจากการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  ...
http://hr.dgr.go.th/rule.htm

คำค้น: ระเบียบพนักงานราชการ
 คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ(สำนักงาน ก.พ.) - กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมาย
งานบุคคลของพนักงานราชการตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีฯ รวม ๔ ฉบับ รวมทั้ง ... ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานพนักงานราชการ และไดจัดทํ าคํ าอธิบายระเบียบสํ านัก.
http://kormor.obec.go.th/arti/arti003.pdf

คำค้น: ระเบียบพนักงานราชการ
 วินัยพนักงานราชการ วินัยพนักงานราชการ... - Facebook
วินัยพนักงานราชการ คือ กฎเกณฑ์ ระเบียบ ที่กำหนดให้พนักงานราชการต้องยึดถือและปฏิบัติ หากพนักงานราชการผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม อาจถือได้ว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดทางวินัย ...
https://www.facebook.com/legalvec/posts/472545476136799

คำค้น: ระเบียบพนักงานราชการ

ระเบียบพนักงานราชการ