ระเบียบพัสดุ

ระเบียบพัสดุ

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 ม.ค. 2010 ... ศ. ๒๕๒๑. (๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓. (๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖.
http://www.eng.rmutk.ac.th/download/20100107/ObjRule2535.pdf

คำค้น: ระเบียบพัสดุ
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ ...
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549. ประเภทกฎระเบียบ/ประกาศ: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ. ไฟล์แนบ:.
http://www.oie.go.th/about/ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ-ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์-พศ-2549

คำค้น: ระเบียบพัสดุ
 ระเบียบการเงิน การคลัง พัสดุ และอื่นๆ - กรมการพัฒนาชุมชน
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณแทนอธิบดีกรมการ พัฒนาชุมชน คำสั่งที่ 514/2556 สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2556.
http://www.finance.cdd.go.th/Rabiab.html

คำค้น: ระเบียบพัสดุ
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ - สำนักงานคณะ ...
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ... ๒๕๒๗ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัสดุ ใหเปนระเบียบเดียวกัน เพื่อสะดวกในการ.
http://school.obec.go.th/ncheck/pasadu/law_2535.pdf

คำค้น: ระเบียบพัสดุ
 ระเบียบ - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เรื่อง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ... เรื่อง ระเบียบฯ 35 ข้อ 17 การควบคุมดูแลและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติในการใชัพัสดุที่ผลิตในประเทศ, คลิ๊กเพื่อ ...
http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3iTMHPXUE8TIwN_dx83A08TXzPnUDc_U7NAI_2CbEdFAHahimQ!/?WCM_PORTLET=PC_7_4V7EUI420OGLF0I4M6CUFN56P3_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/egp2/egp/SA_ProcInfo_EGP/SA_GovRegulation/SA_Procure_GovRegulation/SA_Regulation_Procure_GovRegulation/

คำค้น: ระเบียบพัสดุ
 สรุปหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบพัสดุ
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 ( ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0421.3/ว268 ลว 16 ก.ค.55).
http://www.audit.moi.go.th/rule_8.htm

คำค้น: ระเบียบพัสดุ
 ระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรี ว่า ด้วย การ พัสดุ
ศ.2549 และ TOR. 5. รวมระเบียบพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน. 6. ระเบียบกระทรวง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ...
http://office.nu.ac.th/psd/link.htm

คำค้น: ระเบียบพัสดุ
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ๓๕, ๓๘, ๓๙, ๔๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๕ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การซื้อ การจ้าง และการจ้างที่ปรึกษา ภายใต้โครงการ ...
http://www.tu.ac.th/internet/ref/regulations/gbid/

คำค้น: ระเบียบพัสดุ

ระเบียบพัสดุ