แบบภงด50ปี2556

แบบภงด50ปี2556

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ แบบภงด50ปี2556

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 คำแนะนำ กำรยื่นแบบแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยของ
ต่อกรมสรรพำกร พร้อมกับกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้ ภ.ง.ด.50 หรือ ภ.ง.ด.90 แล้วแต่กรณี ส ำหรับ ... ตั้งแต่ห้ำแสนบำท จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1 เมษำยน 2556 เป็นต้น ไป .... ง.ด.90 / 91 ตั้งแต่ปีภำษี 2550 เป็นต้นมำ ให้ใช้หมำยเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่ำน ...
http://110.164.199.149/bc1/Handbook_BC1_150256.pdf

คำค้น: แบบภงด50ปี2556
 อนุมัติปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2556 | จดทะเบียน ...
21 ธ.ค. 2012 ... อนุมัติปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2556. December 21 .... ขยายเวลายื่น แบบ ภงด.90 ภงด.91 ผ่านอินเตอร์เน็ตไปเป็นวันที่ 10 เมษายน 2555 ...
http://www.kiatchai.com/archives/2241

คำค้น: แบบภงด50ปี2556
 กรมสรรพากร ยื่นแบบ-ชำระภาษีออนไลน์ : หน้าหลัก
31 ก.ค. 2012 ... กำหนดเวลายื่นแบบฯ และชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2555 ... 2556 ยื่นแบบฯ และ ชำระภาษีเกินกำหนดเวลาได้ที่ ... พิมพ์แบบฯ และใบเสร็จฯ ภ.ง.ด.
http://rdserver.rd.go.th/

คำค้น: แบบภงด50ปี2556
 The Revenue Department
ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 นอกเวลาและสถานที่ ได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ ... มกราคม 2556 · การยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2555 ผ่าน ...
http://www.rd.go.th/

คำค้น: แบบภงด50ปี2556
 ปฏิทินภาษี 2556
15 ก.พ. 2013 ... ก าหนดยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่15 มีนาคม 2556 ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด.1 ... ปฏิทินก าหนดเวลาการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ประจาปี 2556 ... ผ่าน อินเทอร์เน็ต ภายในวันที่7 มิถุนายน 2556 ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด.50 , ภ.ง.ด.52 , ภ.ง.ด.55 ...
http://rdserver.rd.go.th/publish/news/calendar_net_56.pdf

คำค้น: แบบภงด50ปี2556
 สรร​พากรเตือนเร่งยื่นแบบ​ยื่นเสียภาษี ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 - มติชน
ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91. วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 15:38:50 น. Tweet ... ของปีภาษี 2555 แล้ว โดยการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ด้วยกระดาษ ...
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1363162756&grpid=03&catid=03

คำค้น: แบบภงด50ปี2556

แบบภงด50ปี2556